Медия без
политическа реклама

Приемът във военните университети се увеличава с 30%

За 2023/24 г. са планирани повече кандидат-висшисти по здравни грижи и обществено здраве

СУ получава шанса да приеме около 5% повече студенти тази есен. Други 11 вуза обаче са с намален план-прием спрямо т.г.
СНИМКА ИЛИЯНА КИРИЛОВА
СУ получава шанса да приеме около 5% повече студенти тази есен. Други 11 вуза обаче са с намален план-прием спрямо т.г.

Двата военни университета - Военната академия "Г. С. Раковски" и Националният военен университет "В. Левски" във Велико Търново, се отличават с най-висок ръст на планираните за държавно субсидиране места за студенти спрямо миналата година. Това показва прегледът на проекто-решението на МС за утвърждаване на броя на студентите в държавните вузове за следващата академична 2023/24 година. Тази есен държавата планира да субсидира обучението общо на 42 611 новоприети студенти в 38 държавни висши училища, което е с 1388 повече в сравнение с т.г. Над 36 000 от тях ще са в редовна форма.

През т.г. МС утвърди 499 места за студенти в Националния военен университет, докато за 2023/24 г. бройката е увеличена на 649 места, или ръст от 30%. Във Военната академия за тази есен се предлагат 234 места, което с 48 повече от т.г., или ръст от 25 на сто. Държавният план-прием за Академията на МВР е увеличен от 254 на 287 места, или ръст от 13%.

23% повече студенти предлага държавата и за Националната музикална академия (235 студенти), а с по 15% повече - в Националната художествена академия (общо 313 души) и в Стопанската академия в Свищов (общо 503 души). За УНСС предложението е за 303 студенти повече, или общо 2622 студенти, т.е ръст от 13%. Софийският университет ще получи правото да приеме 5573 студенти - с 219 повече, т.е. около 5% повече от т.г. С между 2 и 10% е увеличен и държавният план-прием в медицинските вузове - най-много в МУ-Пловдив (с 10.6%, или общо 820), най-малко - в МУ-Плевен (с 2.8%, или общо 473). 

За следващата академична година по предложение на министъра на здравеопазването е увеличен броят на местата за студенти по специалности от регулираните професии от направленията "Здравни грижи" и "Обществено здраве" спрямо максимално допустимия брой. Той ще засегне четири висши училища. За МУ-Варна се предлагат 12 бройки за специалност "управление на здравните грижи" (задочен бакалавър), За СУ - 5 бройки за специалност "медицинска сестра" (редовен бакалавър), за Югозападния университет - 6 бройки за медицинска сестра (бакалавър) и за МУ-Пловдив - 20 места за медицинска сестра и 5 за акушерка. Одобрена е и заявката на Национална спортна академия "Васил Левски" за прием на 15 студенти в степен магистър за обучение по специалности от нерегулираните професии "физикална терапия и рехабилитация" и "SPA култура, хидро, лито и таласо практики" в новооткритото там направление здравни грижи и на 50 студенти, бакалвър, редовна форма по специалност медицинска сестра.

 

Индикативният размер на необходимите средства за издръжка но обучението на студентите и докторантите за първи курс за 2023/24 г. е в размер на 137,3 млн. лв. и ще бъдат в рамките на утвърдения разходен таван на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет за държавните висши училища за 2024 г. (в размер на 625,2 млн. лв.).

 

НАДОЛУ

11 висши училища са с намален план-прием спрямо т.г. Най-голямо е намалението във Висшето строително училище "Л. Каравелов" - от 164 на 136 студенти, или 17% по-малко кандидат-висшисти. 16% по-малко студенти ще може да приеме Минно-геоложкият университет, или общо 445 младежи. Бургаският "А. Златаров" получава възможност за 793 студенти - с 68 души по-малко от т.г., или спад с около 8 на сто. 6% по-малко студенти са планирани и за Аграрния университет - намалението е от 637 на 598 места.

 

ДОКТОРАНТИ

За 2023/24 г. е планирано да бъдат приети 2 228 докторанти в държавните висши училища, от които 1742  в редовна и 486 в задочна форма. 349 места за докторанти се разкриват и в научните организации - 202 в БАН и 65 в Селскостопанската академия. Отделно от държавния план-прием се предвиждат и 15 453 места за обучение срещу заплащане.

Още по темата