Медия без
политическа реклама

Кабинетът ще се допитва и до университетите по научни въпроси

В момента е регламентирано възлагането на научни консултации само на БАН

Както СУ, така и останалите 51 висши училища, ще може да предоставят научни консултации на кабинета
Илияна Димитрова
Както СУ, така и останалите 51 висши училища, ще може да предоставят научни консултации на кабинета

Занапред правителството ще се допитва и до университетите по научни въпроси. Това предвиждат предложени промени в постановлението на МС от 2020 г., с което се създаде в Механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките. Към него освен университетите се добавя и Селскостопанската академия.

В момента само БАН може да предоставя научни консултации (по въпросното постановление) по национално възложени дейности от органите на изпълнителната власт. Те може да са относно специфичен политически въпрос или сектор, където е необходимо, целесъобразно или се налага допълваща научна експертиза или научна оценка. Научната консултация може да бъде предоставена като становище, експертиза, препоръка и оценка.

Доклад на Главния инспекторат към МС посочва, че конкретизирането на БАН като единствен изпълнител на научни консултации, без да могат такива да се възлагат на други научни организации, висши училища или НПО със съответната експертиза, е в противоречие с принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция и недопускане на дискриминация. Това е и мотивът за разширяване на обхвата на изпълнителите на подобни научни консултации. Занапред се добавя и, че въпросните експертизи следва да са "изготвени въз основа на актуален, научно проведен и научно обоснован анализ". Вносителите се надяват по този начин да се осигури използването на националния научен потенциал в по-голяма степен, както и да се увеличи ползата за обществото от инвестираните през годините публични средства в изграждането на капацитет не само в Българската академия на науките, но и в Селскостопанската академия и висшите училища. 

Както БАН, така и ССА и висшите училища ще имат право да откажат изпълнението на научната консултация, в случай че не разполагат с необходимата научна експертиза за дадената консултация или съответната дейност не е присъща за тях. Научна консултация ще могат да поискат, както и досега, всички органи от системата на изпълнителната власт. Те ще подават заявки до министъра на образованието и науката по утвърден от него образец, като той следва да определи контактно лице за осъществяване на обратна връзка със заявителя и БАН. Висшите училища и академията ще се произнасят в срок до 10 дни за възможността и сроковете да изпълнят дадена заявка.

При изпълнение на научна консултация от БАН се предвижда сключване на Споразумение между заявителя и БАН, в което се регламентират и механизми за публичност и прозрачност, и проследяване на отчетността, ефикасността и резултата от научната консултация. Средствата, нужни за изпълнение на научните консултации от БАН, ще са за сметка на трансфера от държавния бюджет за БАН, определен със закона за държавния бюджет за съответната година. Ако за дадена специфична консултация Академията се нуждае от специално оборудване, консумативи или заплащане на допълнителен труд, тези допълнителни финансови средства ще са за сметка на заявителя. При необходимост от финансови средства за изпълнение на научните консултации от ССА и университетите те също ще са за сметка на заявителя и ще се разходват при спазване на закона за обществените поръчки.

 

 

 

 

 

 

Още по темата