Quantcast

Медия без
политическа реклама

Закон за въвеждане на еврото определя как ще се преизчисляват цените

МФ публикува за обсъждане проект на концепция на новия закон

21 Окт. 2022
Pixabay

Превалутирането на цените и всички договори от лева в евро не трябва да поставят потребителите във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото са били, ако еврото не беше въведено. Това ще бъде записано в специалния закон за въвеждане на еврото, по който Министерството на финансите вече работи и е публикувало за обществено обсъждане концепция какво трябва да съдържа законът.

На практика концепцията повтаря текстовете от приетия преди повече от година Национален план за въвеждане на еврото. България очаква да бъде приета в еврозоната от 1 януари 2024 г., макар все по-често изразяваните мнения на експерти, че високата инфлация и бюджетен дефицит ни отдалечат от тази цел с още две години.

В закона изрично ще бъде записано, че при приемането на единната европейска валута превалутирането ще се извършва по сегашния фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро. Няма да се допуска преизчисляване на суми по съкратената форма на фиксирания валутен курс, а трябва да се използва курсът с всичките пет знака след десетичната точка.

Така превалутирани всички суми ще може да бъдат закръглявани до два знака след десетичната запетая. Ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен. Ако третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от 5, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Всички съществуващи договори, в това число за заеми, банкови сметки, трудови правоотношения трябва да бъдат автоматично преизчислени. В закона изрично ще бъде записано, че въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на съществуващите договори.

Заплатите и пенсиите ще започнат да се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори трябва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, която като стойност не е по-ниска от тази в лева. Същото важи за пенсиите.

Специална глава ще бъде посветена на защита на потребителите. В нея ще бъде записано, че превалутирането на цените от лева в евро се извършва безплатно и при преизчисляването потребителят не трябва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено. 

Забранява се на търговци и производители, вкл. на банки и други доставчици на финансови услуги да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на еврото без основателна причина. Въвеждането на еврото не може да бъде причина и за промяна на условията по договори и други правни инструменти.

Един месец от деня на въвеждане на еврото в обръщение ще бъдат едновременно двете валути - лев и евро. По време на този период търговците са задължени да връщат рестото на клиентите единствено в евро. Банкоматите също ще работят с двете валути в този един месец.

Цените на стоките и услугите ще бъдат обозначени и в лева, и в евро 1 месец след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за влизане на България в еврозоната и 12 месеца от датата на въвеждане на еврото. Двойно обозначение на цените трябва има не само на етикетите в магазините, но и в брошури, ценоразписи, фактури, касови бележки.

Комисията за защита на потребителите ще бъде контролният орган, който ще следи спазването на тези правила. За поощряване на коректните търговци Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с КЗП и представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен търговец“, с ясно разпознаваемо лого на кампанията

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в „черен списък“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали, пише в концепцията на закона.

Физическа обмяна на български банкноти и монети за евробанкноти и евромонети ще бъде безплатна. Българската народна банка ще обменя безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от лева в евро без ограничение във времето. Търговските банки и „Български пощи“ ЕАД ще предоставят тази услуга безплатно през първите 6 месеца след въвеждането на еврото, след което ще начисляват някаква такса.

В закона ще бъдат описани и задълженията на БНБ - като например да организира производството на евромонети с българска национална страна, предварителното захранване на банките с евробанкноти и с евромонети, както и снабдяването на търговците и „Български пощи“, а също и изтеглянето и унищожаването на левови банкноти и монети.

В закона ще бъде разписано как трябва да бъдат адаптирани счетоводните документи и отчети, данъчни декларации, регистри и др. Предстои да се изработи методика за прехвърляне от лихвен процент в лева към лихвен процент в евро. Ще бъдат посочони кои са контролните органи и какви са санкциите при неспазване на разпоредбите на закона.

Въвеждането на еврото ще изисква и промяна на цялото законодателство, в което левът трябва да бъде заменен с новата валута. Това ще стане еднократно в преходните и заключителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото, става ясно от концепцията. Общините също трябва да променят своите наредби и ще имат 4 или 5 имесеца да направят това.

Всеки субект, независимо дали е частен или публичен, ще бъде отговорен за покриването на своите разходи, произтичащи от въвеждането на еврото, както и за организацията и провеждането на превалутирането. Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, не следва да се компенсират от публични средства, ще пише концепцията на закона за въвеждане на еврото.

Още по темата