Медия без
политическа реклама

ВСС предлага вдигане на десетки съдебни такси

Средният размер на таксите в момента е подценен, аргументира се съдебният съвет

12 Дек. 2022
Илияна Кирилова

Висшият съдебен съвет предлага правителството да увеличи простите такси по делата и настоява в закона да се регламентира, че тези такси, събирани от съдилищата, се актуализират поне веднъж на 5 години, съобщава "Лекс".

Преди дни съветът реши да прати на министрите на правосъдието и финансите предложенията за промени в Закона за държавните такси, в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, както и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилища по ГПК. Дали те ще станат факт зависи от Министерския съвет, който приема двете тарифи, и от парламента, който трябва да измени закона, ако МС му предложи. 

"С предложените промени се цели актуализиране на размерите на простите такси, събирани от органите на съдебната власт и привеждането им в съответствие с икономическите условия в страната и с разходите, необходими за извършване на услугата или за предоставяне на правото", мотивира се ВСС.

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер (като за клевета и обида, например), се предлага таксата да нарасне от 12 лв. на 14 лв. За частни жалби по наказателни дела от частен характер в момента се дължат 5 лв., а ВСС предлага таксата да стане 6 лв. Също с лев е и заложеното увеличение по молби за реабилитация, по които в момента се плащат 6 лв.

С 10 лв. се предлага да се увеличи минималната такса за искова молба. Както е известно таксата е 4% от цената на иска, но Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, посочва, че се плащат най-малко 50 лв. Сега ВСС предлага да са 60 лв. Същата е и предложената минимална такса за гражданския иск в наказателния процес.

За делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди според ВСС таксата за граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел трябва да стане 12 лв. (сега 10 лв.), а за останалите юридически лица – 30 лв. (сега 25 лв.). По неоценяем иск да се събира такса до 90 лв. (сега 80 лв.), но не по-малко от 35 лв. (сега 30 лв.), предлага съдебният съвет.

По дела за развод за завеждане на исковата молба в момента се плащат 25 лв. и се предлага таксата да стане 30 лв. ВСС предлага при решаване на делото да се дължат 60 лв. (сега 50 лв.), но не по-малко от 23 лв. (сега 20 лв.). А таксата при допускане на развод по взаимно съгласие да е до 45 лв. (сега до 40 лв.).

При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело не по спогодба да се събира такса до 115 лв. (сега 100 лв.), но не по-малко от 30 лв. (сега 25 лв.).

С лев да се увеличи таксата по молба за издаване на изпълнителен лист и от 5 лв. да стане 6 лв., е друго от предложенията.

30 лв. да е и таксата във всички случаи на образувано гражданско дело, които не са изрично уредени в тарифата, предлага ВСС. Сега се дължат 25 лв.

ВСС предлага таксата за обезпечение на бъдещ иск да стане 45 лв. (сега 40 лв.), за обезпечение на доказателства – 23 лв. (20 лв.), а за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това – 60 лв.  (сега 50 лв.).

При подаване на молба за обявяване в несъстоятелност на едноличен търговец в момента се дължат 50 лв., съдебният съвет предлага таксата да стане 60 лв. За несъстоятелност на търговски дружества и други юридически лица увеличението на таксата е от 250 лв. на 290 лв.

Увеличение от два лева предлага ВСС на таксата за обжалване на административен акт, която плащат гражданите, фондациите и сдруженията и така тя от 10 лв. да стане 12 лв. Останалите юридически лица и търговците в момента плащат по 50 лв. за завеждане на административно дело и се предлага таксата за тях да стане 60 лв.

По делата за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане за касация в момента гражданите и едноличните търговци дължат 30 лв., които съветът предлага да се увеличат на 35 лв. А таксата за всички организации е 200 лв., но според ВСС следва да стане 230 лв.

ВСС е изготвил анализ, който сочи, че средният размер на прихода от дело е паднал значително. Докато през 2010 г. средният размер на таксата, събирана от съдилищата по ГПК за едно дело, е бил 81,87 лв., десет години по-късно той е "паднал" на 64,56 лв. Общата сума на приходите от съдебни такси през 2010 г. е била 112,7 млн. лв., а през 2020 г. е 75,7 млн. лв. Същевременно разходите по едно дело нарастват. Така през 2010 г. те са били 71,65 лв. на дело, а през 2020 г. вече са 148,16 лв.

Според ВСС средният размер на таксите в момента е подценен спрямо темповете на нарастване на разходите, на промяна на дела на приходи и разходи, както и според динамиката на инфлацията и доходите. Затова според съвета средният размер на таксата трябва да бъде 74,76 лв., т.е. корекцията ще бъде с 16%. Ако това бъде възприето, се очаква приходите от съдебни такси по ГПК да се увеличат с 2,6 млн. лв., или с 3,5%.

Основни минимални адвокатски хонорари, включително тези, които са свързани с дела, изготвяне на договори или съставяне на нотариални актове, рязко се вдигат.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата