Медия без
политическа реклама

От днес много повече хора имат право на социални помощи

Студенти, ученици в частни училища и дори работещи ще получат достъп до подпомагане

Илияна Димитрова

От днес системата на социалното подпомагане прави крачка назад към най-щедрите си години. Това ще стане с влизането в сила на промени, приети още в края на 2022 г. С тях за пръв път от незапомнени времена базата за подпомагане се променя от гарантирания минимален доход (75 лв.) на линията на бедността (504 лв.), но увеличението не е чак толкова голямо, колкото изглежда, защото всъщност ще се ползва 30% от линията (151,20 лв.). Освен това се правят няколко сериозни отстъпки в условията за подпомагане, които ще направят възможно нови хора да започнат да получават помощи. Целта на всичко това е да покаже пред ЕК, че социалната защита над уязвимите групи е разширена, въпреки че част от промените не отговарят на реалните проблеми и имат потенциала да доведат до бум на подпомагани без нужда.

Започнатите и неприключени до 1 юни производства по отпускане на социални помощи се довършват по новите условия и ред. Отпуснатите социални помощи до датата на влизането в сила на това постановление ще се преразгледат служебно в срок до 30 юни 2023 г. Така реално от юли би трябвало хората да започнат да получават новите размери. С какъв бюджет ще се постигне това - не е категорично ясно, въпреки че социалното министерство твърди, че парите са осигурени. Според неговите прогнози още тази година броят на подпомаганите ще се увеличи от 35 000 на над 45 800 души средно на месец. До края на следващата хората на помощи трябва да се увеличат драстично на 118 000 души.

 

НОВИ ПРАГОВЕ, НОВИ ПОМОЩИ

Правото на социална помощ се определя според дохода, като от днес има качествено нови категории и диференцирани прагове за достъп. Припомняме, че този праг за достъп определя и нивото на подпомагане - самата помощ се определя като разликата между дохода на човека и прага за достъп. Т.е. при липса на каквито и да е доходи, той ще получи максималната сума, която е равна на прага. Категориите и диференцираният доход за достъп са следните:

- за лице, живеещо само - 249,48 лв.;

- за лице, съжителстващо с друго лице, както и за всеки от съвместно живеещи съпрузи - 151,20 лв.;

- за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 151,20 лв.;

- за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 181,44 лв.;

- за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 181,44 лв.

 

НОВА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Еднократните помощи за покриване на инцидентно възникнали нужди се увеличават много сериозно - от 375 лв. на трикратния размер на границата на бедността, или 1512 лв. за тази година.

 

НОВИ УСЛОВИЯ

От днес размерът на обитаваното жилище няма значение за преценката на социалните работници - помощ ще може да получава и човек с голям апартамент в центъра на София, ако докаже, че няма доходи. Условието вече е само обитаваното от тях собствено жилище да е единствено. Още едно облекчение по отношение на имотното състояние - ограничението човек да не е продавал или прехвърлял/дарявал имот се намалява от 5 на 2 години.

Срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи се намалява от 6 на 3 месеца. Намалява се и времето, в което безработните на помощи са длъжни да полагат общественополезен труд. Сега той е 14 дни по 4 часа дневно, а от 1 юни става 40 часа месечно. Ако лицето повторно откаже да положи общественополезен труд, наказанието се намалява от 2 г. на 6 месеца.

 

НОВИ ГРУПИ

Промените включват в системата и цели групи в уязвимо положение, които досега бяха извън нея. Помощи ще могат да получават студенти и ученици от частни училища.

Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“. Така за пръв път младежите без родители ще имат някаква подкрепа на прага на независимия живот, когато загубят мястото си в домовете (при навършване на 18-годишна възраст).

Дава се и право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор - целта на тази подкрепа е да се избегне т.нар. "капан на безработицата", при който започването на работа на практика се оказва по-неизгодно за човека от помощите (заради данъци, осигуровки, прекратени плащания).


 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата