Медия без
политическа реклама

EС сваля рязко "таваните" за прах и вредни газове във въздуха

Пределно допустимите емисии на азотен и серен диоксид ще бъдат намалени наполовина

11 Март 2024
Праховите частици и някои диоксиди са опасни за човешкото здраве.

Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха политическо споразумение за предприемане на по-сериозни мерки за подобряване на качеството на въздуха. То предвижда по-строги лимити и целеви стойности в сравнение с настоящите за няколко замърсителя, вкл. прахови частици (PM2.5, PM10), NO2 (азотен диоксид) и SO2 (серен диоксид), информира CEENERGYNEWS.

До 2030 г. пределно допустими стойности за емисиите, които са най-вредни за човешкото здраве - PM2.5 и NO2, трябва да бъдат намалени повече от два пъти - съответно от 25 µg/m³ на 10 µg/m³ и от 40 µg/m³ на 20 µg/m³.  В градовете ще има и повече пунктове за вземане на проби за замърсяване на въздуха.  
Стандартите за качество на въздуха ще бъдат преразгледани до 31 декември 2030 г. и поне веднъж на всеки пет години след това или  по-често - при нови научни констатации, например преразгледани насоки за качество на въздуха на Световната здравна организация (СЗО).
Страните от ЕС ще могат да поискат крайният срок за достигане на пределно допустимите стойности за качеството на въздуха през 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия, включително когато необходимите намаления могат да бъдат постигнати само чрез подмяна на значителна част от съществуващите битови отоплителни
системи, причиняващи замърсяване над нормите.
Освен това законодателите се споразумяха да направят сравними, ясни и публично достъпни „разхвърляните" индекси за качеството на въздуха“ в целия ЕС, се отбелязва в прессъобщение на Европарламента. 
Тези индекси ще предоставят също така информация за симптомите, свързани с пиковете на замърсяване на въздуха, както и свързаните с тях рискове за здравето за всеки замърсител, включително информация, съобразена с уязвимите групи. 
парламент.
Беше постигнато и съгласие, че на засегнатите граждани и на екологичните НПО следва да се осигури възможност да водят дела срещу неприлагането на европравилата, а гражданите следва да имат право на обезщетение, когато здравето им е 
увредено поради нарушаване на новите национални правила.
До края на 2028 г. всички държави членки ще трябва да направят пътни карти за качеството на въздуха, в които да определят краткосрочни и дългосрочни мерки за прилагане на новите пределно допустими стойности за 2030 г.
Предстои споразумението да бъде гласувано от Европейския парламент и Европейския съвет, след което новият закон ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. След това държавите от ЕС ще разполагат с две години, за да направят необходимите нормативни промени в изпълнението на новите европейски правила.

„Това споразумение е важна стъпка в усилията ни да осигурим по-чисто и по-здравословно бъдеще за всички европейци. Парламентът изигра решаваща роля за преразглеждането на остарелите стандарти на ЕС за качество на въздуха, някои от които бяха на по 15 до 20 години, като се съсредоточи върху подобряването на мониторинга на качеството
на въздуха в близост до основните източници на замърсяване, по-силната защита на чувствителното и уязвимото население и осигуряването на необходимата подкрепа на местните власти за ефективното прилагане на новите стандарти“, заяви евродепутатът Хави Лопес, който е докладчик по темата.