Медия без
политическа реклама

МОН облекчава изпращането на лектори по български в чужди университети

Намалява се изискването за преподавателски стаж - от 3 на 2 години, необходим на кандидатите

04 Апр. 2024
Целта на промените е по-ефективно изпълнение на политиката по засилване, популяризиране и укрепване на чуждестранната българистика.
Pixabay
Целта на промените е по-ефективно изпълнение на политиката по засилване, популяризиране и укрепване на чуждестранната българистика.

Процедурата за изпращане на лектори по български език в чуждестранни университети е облекчена, става ясно от одобрени от правителството промени в постановлението за осигуряване на преподаватели във висши училища извън страната. 

От МОН посочват, че са налице отлив на кандидати за свободните преподавателски позиции и трудности за привличане на висококвалифицирани, мотивирани и млади кандидати, които да отговарят на изискванията за квалификация и опит от чуждите университети. "В повечето случаи кандидатите са максимум 2-ма за преподавателско място. Голяма част от тях заемат високи академични длъжности - доцент или професор - и са на предпенсионна възраст. От друга страна, по-младите кандидати не отговарят на нормативно заложените критерии и/или им липсва преподавателски опит", казват оттам. От министерството акцентират и върху задълбочаващите се проблеми в развитието на българистиката зад граница, свързани с намаляването на броя на студентите във филологическите и хуманитарните специалности и намаляването на интереса към изучаването на т. нар. "малки" езици, какъвто е българският.

Затова една от промените предвижда право да командироват лектори вече да имат и държавните висши училища, в които се преподава български език, без да се изисква акредитация в професионално направление "Филология" от област "Хуманитарни науки". Допълват се и показателите за измерване на постигнатите резултати от командированите преподаватели, като към тях ще се включват извършени дейности, свързани с популяризиране на българския език, литература, традиции и култура зад граница. Занапред развиваната академична дейност от преподавателите по време на командировката за целите на академичното им развитие в България ще може да бъде признавана за учебна натовареност. Срокът за командироване се обвързва пряко с резултатите от работата зад граница за всяка учебна година и може да бъде до 6 години (досега бе за до 4 г.) при условие, че има съгласие от страна на лектора, на командироващата българска институция и на приемащия чуждестранен университет.

Разширява се обхватът на потенциалните кандидати, като се допуска участието в конкурси не само на преподаватели, заемащи академични длъжности, но и на тези, които са на преподавателски позиции, съгласно закона за висшето образование. Намалява се изискването за преподавателски стаж - от 3 на 2 години, необходим на кандидатите, като се премахва изискването той да е непрекъснат през последните пет години. Осигурява се възможност за признаване на учебната натовареност и развиваната академична дейност от командированите преподаватели за целите на академичното им развитие в България.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата