Медия без
политическа реклама

75 000 родители и деца от градините ще получат допълнителна подкрепа

Проектът "Силен старт" с бюджет от 105 млн. лв. ще се изпълнява в следващите 5 г.

17 Февр. 2024
Илияна Кирилова
За децата ще има допълнителни обучения, занимания по интереси и спортни дейности.

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат допълнителна подкрепа за личностно развитие. Това предвижда проектът "Силен старт", който се финансира по оперативна програма "Образование" и ще се реализира от МОН. Подписите за неговото официално стартиране бяха положени преди дни от просветния министър проф. Галин Цоков и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование“.

Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години, като през този период във висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и националния бюджет.

По "Силен старт" ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби, посочват от МОН.

На фокус ще бъде също и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

"Уверен съм, че благодарение на дейностите по проекта децата наистина ще получат силен старт в живота. Много важно е, че в тях са включени и яслените групи. Тази мащабна подкрепа със сигурност ще даде отпечатък върху качеството на българското образование", каза министър Цоков. По думите му една от основните цели на проекта е да се разгърне потенциала в предучилищното образование чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

 

 

Още по темата