Quantcast

Медия без
политическа реклама

Съд променя кога да се виждат родители и деца след развод

Каква е процедурата, с която се определя и променя кога и как да се виждат родители и деца след развод?

М.Д., София

 

Българското семейно право и Семейният кодекс (СК) познават два вида развод - единият е поради разстройство на брака, а другият е по взаимно съгласие. В първия вариант съд се произнася и по отношение на вината, ако някой от съпрузите иска това, а във втория просто се одобрява споразумение между двамата досегашни партньори.

И в двата варианта обаче има нещо, на което СК натъртва и дава да се разбере, че е много важно - става дума за интересите на децата. И разпорежда на съда, преди произнасянето по разводите задължително да оцени, прецени и се произнесе по защитата на децата и техните интереси. Включително и да иска становище от дирекция "Социално подпомагане". Законът е въздигнал интересите на децата до такава степен, че ако те не са защитени, то например няма да одобри споразумение по искане за развод по взаимно съгласие. 

СК посочва специални норми за родителските право след развода. В тях е записано, че "при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес". И че съдът утвърждава споразумение по тези въпроси.

Ако те не се споразумеят, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Тези лични отношения включват определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Съдът решава всички тези въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на закона за закрила на детето, взема становище от дирекция "Социално подпомагане" и ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице - психолог.

При необходимост съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението си, с което се произнася, когато няма споразумение между родителите. Те могат да включват осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице. Или пък осъществяване на личните отношения на определено място, както и дори поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо - и на лицето, което го придружава.

При всички положения, ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно, може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

СК разпорежда изрично, че когато съдът определи служебно личните отношения, то неговото решение не препятства предприемането на мерки за закрила на детето по Закона за закрила на детето.

Още по темата