Quantcast

Медия без
политическа реклама

Наследен имот задължително се декларира в общината

Декларира ли се някъде получен по наследство имот?

Е.Д., София

----------------------------

Дълго време общото правило бе, че при придобиване на имот собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, трябваше да уведомява за това писмено в двумесечен срок общината по местонахождението на имота. За целта се подаваше данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Без значение беше дали се придобива току-що построено жилище, дали се купува старо, или става дума за замяна. Всеки, който е придобил, беше длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на сделката да уведоми и да подаде декларация. 

С промяна в чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) през 2019 г. това обаче вече не е така. Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин, разпорежда сега ЗМДТ. Вместо това службите по вписванията и нотариусите са задължени в 7-дневен срок да предоставят на данъчните служби към общините информация за прехвърлените недвижими имоти, както и за размера на заплатения местен данък за придобиването им. Важно е да се знае обаче, че ако се прави някаква промяна - например новопридобитият имот става основно жилище, тогава ще трябва декларация. Това е така, защото за основно жилище се плаща 50% данък и е въпрос на избор на собственика кой имот ще посочи.

И тук стигаме до придобиването на имот при наследяване. Според закона при наследяване, при което има имот или идеални части от имот, задължително се уведомява общината по местонахождението на имота и се подава данъчна декларация. При наследяването уведомяването и подаването на данъчната декларация за придобиване на имот стават в шестмесечния срок, който е предвиден и за декларациите за данък наследство. В този случай важи правилото, че подадената декларация от един наследник ползва и останалите. При неподаване на декларацията наследниците, заветниците или техният законен представител (родителите на малолетно дете, което наследява, да речем, от дядо си апартамент) подлежат на глоба от 10 до 400 лв. 

Отделно от това, в случай че не е подадена данъчна декларация от наследниците или заветниците, след изтичането на 6-месечния срок общината образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични при нея и в регистъра на населението.

Що се отнася до плащането на данък сгради и такса смет, то те могат да бъдат внесени поотделно или от един човек за всички, когато няколко души наследяват имота. Според закона данък сгради се плаща за сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и застроените земеделски земи и гори - но само за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен. Извън тези граници данък се плаща за имоти, които са предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, вилни, спортни, развлекателни функции. Безспорно това са преимуществените случаи. Това обаче означава, че ако на някакво основание се придобива само някой от горепосочените имоти, идва задължението за подаване на декларация в шестмесечния срок, ако се наследява. Това не е задължително, ако се придобиват или наследяват само земеделски земи и гори.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?