Медия без
политическа реклама

Как се определя земеделската рента

При спор за заплащането вещите лица могат да проверяват счетоводните книжа на арендатора

25 Ноем. 2022

Настъпва сезонът за плащане на земеделските ренти. Сайтът "Моите пари" дава разяснения какви са правата на собствениците на земи: 

Сроковете

Когато имате сключен договор за ползване на земята, в него трябва да пише в какъв срок ще си получите рентата.  Ако няма упоменат срок, прилага се чл. 8, ал.5 от Закона за арендата, според който, ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година.
 
Възможно е в договора за аренда да се уговори срок в полза на арендатора за плащане на възнаграждението  в по-късен момент  - например до края на календарната година, в тримесечен срок от реализация на продукцията, след изтичане на стопанската година, но не по-късно от три месеца, и др.).  Ако арендаторът не плати в уговорения срок, започва да тече законната лихва върху главницата от датата, на която задължението е станало изискуемо.
Вземанията на арендодателя по договор за аренда се погасяват с кратката тригодишна погасителна давност, тъй като представляват периодични плащания.
За уважаване на претенцията за заплащане на дължима рента е необходимо да е налице валиден договор за аренда между страните с клаузи за предмета, сроковете, вида и размера на уговореното възнаграждение.
  

Размерът 
При възникнал спор размерът на дължимата рента се установява от съда, като се прави съдебно-аграрна или съдебно-икономическа експертиза. Източниците на информация, които вещото лице използва, се определят според начина, по който е уговорено рентното плащане. В някои случаи се налага вещото лице да извърши проверка в счетоводството на арендатора, за да установи и съпостави редица данни. При други казуси рентата се определя въз основа на плащанията, извършвани от други арендатори в посоченото землище или земеделски район.

Данни за размера на рентите се публикуват и от Националния статистически институт (НСИ), който следи произведените количества и изкупните цени на земеделските култури.

 

Резултати

Прави вчечатление, че миналата година собствениците на земи получиха доста по-високи ренти спрямо 2020 г. В Добруджа например възнаграждението стигна 100 лв./дка, а някои землища в Балчик поставиха рекорд със 120 лв./дка. 
Високи са плащанията и в Силистренско, където кооперации даваха по 70-90 лева. Най-ниски са били рентите в района на Берковица – едва 18 лв./дка.

Последвайте ни и в google news бутон