Медия без
политическа реклама

Чиновник не може да е шеф или подчинен дори при съжителство и сватовство

При какви точно роднински връзки не може да се кандидатства и да се работи в държавнаа администрацията?

И.З, София

В действащия Закон за държавния служител действително са определени няколко причини, поради които едно лице не може да бъде назначно в държавната администрация. И една от тях определено е, ако назначен за държавен служител би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, включително по сватовство до четвърта степен. Това означава, че той не може да се окаже началник на такова лице, но не може и да е негов подчинен. И в двата случая има нар. несъвместимост. 

Забраната важи само, ако съответният кандидат би се оказал под ръководство и контрол на изброените. За останалите случаи, в които това не е налице, няма и забрана. Има ли обаче някяква степен на йерархичност, ръководство и контрол с такива лица, то е по-добре човек изобщо да не кандидатства. Още повече, че още при кандидатстване се попълва декларация дали има такава йерархична зависимост или не. А подписването на невярна декларация може да докара дори търсене на отговорност. 

И тук възниква въпросът кои са тези хора и роднини, с които е несъвместимо дадено лице да постъпи на държавна служба. Със сигурност това е съпруга или съпругата. От законовия текст става яссно, че забраната е и при фактическо съжителство, за което така и няма все още единно общо определение. Забраната е и при роднинството по права линия - тук са баща и син, майка и дъщеря, внук и дядо или баба и т.н.

Може би по-сложни са нещата с определянето при съребрената линия и при сватовството. Тук законодателят е определил и граница - до четвърта степен включително.

Родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Съребреното родство може да бъде пълно, когато лицата имат общ баща и обща майка или са потомци на лица с обща майка и общ баща. Ако е общ само единият родител, родството е непълнокръвно. Когато това е майката - се означава като едноутробно. Когато е общ бащата - еднокръвно. Съребрени роднини са братята и сестрите, чичо (леля, вуйчо) и племенниците, първите братовчеди и т.н. Няма родство между доведени и заварени деца (децата на единия съпруг и децата на другия съпруг). Няма родство и между тях и техния втори баща и втора майка. Иначе между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина. Например леля и племенник са роднини по съребрена линия трета степен, а двамата първи братовчеди са от четвърта степен. Или иначе казано, не може един първи братовчед да е в йерархична връзка с друг първи братовчед. Но пък няма забрана за вторите братовчеди.

Семейният кодекс определя не само съребрените роднини, но и тези по сватовство. Роднините на единия съпруг са роднини по сватовство, както на другия съпруг, така и на неговите роднини. То е правната роднинска връзка (без кръвна връзка) между всеки от съпрузите с роднините на другия съпруг. Става дума за свекър, свекърва, баджанаци, етърви, девери, тъст, тъща и т.н. В линията и в степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.

Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини, пише в СК. Например съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен. Родителите на съпрузите са роднини по сватовство също от втора степен, децата им от предходни бракове - също.

Законът определя обаче, че родството по сватовство се прекратява с прекратяването на брака. Това означава, че бивши роднини по сватовство би трябвало да могат да работят в йерархична зависимост, включително и на ръководство и контрол.

Важно е да се знае, че според закона за държавния служител, когато по време на осъществяване на служебното правоотношение за държавния служител възникне някое от основанията за недопустимост, свързан с роднинската връзка, то той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това основание да уведоми органа по назначаването за несъвместимостта с изпълняваната служба.

В законът имаше текст, според който при тази несъвместимост, органът по назначаването прекратяваше служебното правоотношение с един от двамата държавни служители по своя преценка. Конституционният съд обаче обяви тази разпоредба за противоконституционна с решение от 2019 г. 

Необходимо е да се отбележи, че не може да се назначава за държавен служител и лице, ако той е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. Не може и ако е народен представител, ако заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия или ако работи по трудово правоотношение.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата