Медия без
политическа реклама

Уседналостта ще носи 5 т. за прием в детска градина в София

При 30 неизвинени отсъствия децата ще се отписват автоматично от ясла или градина

Посещението в ясла ще продължи да носи 1 т. при према на децата в детска градина.
Илияна Кирилова
Посещението в ясла ще продължи да носи 1 т. при према на децата в детска градина.

Постоянен адрес на един от родителите или на детето на територията на Столична община, който не е променян през последните над 3 години, вече ще носи 5 точки за прием в детска градина, а не 4 точки, както досега. Ако постоянният адрес е сменян през последните от 1 до 3 години, ще се дават 4 т. вместо 3 т., а ако е променян през последната 1 година - 3 т., а не 2 т.

Това предвиждат промени в наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от столичните общински съветници.

Другата новост спрямо проекта, обявен през юни 2022 г., е че е отпаднало намерението да се дадат 2 точки за работещ родител (или в отпуск за отглеждане на дете), ако работи не само по трудово и служебно правоотношение, но и на граждански договор. Явно са надделели аргументите, че са възможни измами с фабрикуване на граждански договори.

В новия вариант е останала и разпоредбата, според която при над 30 последователни дни отсъствия без обяснение от родителя децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина. За децата от подготвителните групи е допустимо отсъствие за не повече от 10 дни на година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с правилника на детската градина или училището. 

Както и досега, остава и едната точка за дете, което е посещавало общинска или частна детска ясла поне 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране.

С промените се въвежда и задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община от началото на учебната 2023/24 г., т.е. от септември 2023 г. Задължителното предучилищно образование за 4-годишните ще се осъществява само в детски градини (но не и в училища), а за 5-годишните - както и досега от детските градини и подготвителните групи в училищата.

 

Уважителни причини

При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес (от 15 септември до 31 май) в общинските детски градини не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението на Столична община, децата в задължително предучилищно образование ще могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомление до директора, предвижда още наредбата.

Отсъствията ще са допустими само за периода, за който е налице въпросното ниво на заболеваемост, като отсъствията за този период ще се извиняват по уважителни причини.

Наредбата допуска след приключване на класиранията през май и юни за съответната учебна година да се приемат деца в няколко случая - ако са без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни или лишени; ако са жертва на злоупотреба, насилие и експлоатация; ако са в опасност от увреждане на физическото, психическо, морално, интелектуално и социално развитие; ако родителят му е в затвора; както и ако родителите му работят в общинските ясли и градини.

За приема на деца по този ред родителят следва да подаде заявление в Столична община, което да бъде придружено с всички необходими документи, доказващи заявените обстоятелства. Във всяка група в градина или ясла може да бъде прието едно дете, отговарящо на горните условия.

 

При над 30 отсъствия без обяснение от родителя децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина.

 

Още по темата