Медия без
политическа реклама

СУ открива филиал по музика и религия в Бургас

Морският град имал нужда от туристически кадри за поклоннически туризъм

Илияна Димитрова
Картата на висшето образование е показала, че недостиг на специалности има и в Югоизточния район, казват от СУ

На фона на опитите в последната година университетската мрежа да се окрупни, или поне да се пресече роенето на нови вузове и филиали в страната, просветното министерство предлага изключително озадачаващ проект, свързан именно с разкриването на нов филиал - на Софийския университет в Бургас. Странното е, че в него СУ смята да обучава студенти само в две направления - религия и теология и музикално и танцово изкуство, като специално второто се явява твърде неспецифично за университета.

 

Проектът

Идеята на СУ, одобрена положително от Националната агенция за оценяване и акредитация, е филиалът в Бургас да предлага обучение по две професионални направления - религия и теология и музикално и танцово изкуство. По-конкретно, специалностите от първото направление са "църковен мениджмънт" и "християнско поклонничество" (магистър, задочно), а от второто - "музикални медийни технологии и тонрежисура" (бакалавър, редовно), "аудио-визуален дизайн" и "филмова и сценична музика" (магистър, редовно). Предвидено е обучението да се извършва от 20 преподаватели на основен трудов договор в университета, ще бъдат назначени и още 10. Впоследствие, в зависимост от потребностите, може да бъдат обявени конкурси за повече преподаватели.

Филиалът ща се управлява от директор и зам.-директор. Община Бургас ще предостави кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. За обучението по религия е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете "Св. Иван Рилски" и "Св. Атанасий", а за това по музикално и танцово изкуство - студия в реновирания Културен център на Бургас. Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на У-т "Асен Златаров" - Бургас.

Определеният от НАОА капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на СУ - общо 40 студенти по специалностите от музикалното направление и 50 студенти по специалностите в направление религия. 

 

Защо точно религия и музика

От мотивите към проекта разбираме, че разкриването на нов филиал съответства на мисията и стратегическата цел на СУ, "определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот". А също и - че Бургас и регионът имат сериозна обществена потребност от кадри за "туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм", както и, че филиалът ще "допринесе за социалното и културно развитие на Бургас и региона, ще осигури редица предимства на един от най-динамично развиващите се български градове със значителен прираст на младите жители".

От всичко това не става ясно какви са условията за духовен туризъм в Бургас, поради които той се нуждае от туристически кадри в тази област. И ако по отношение на обучението по религия СУ има опит - той има най-висока оценка в това направление и обучава най-много студенти по него - 240 души през 2021 г. (за сравнение в другите три вуза, преподаващи религия - Великотърновски, Пловдивски и Шуменски у-т, студентите са съответно едва 78, 50 и 43 души), то в областта на музикалното и танцово изкуство СУ не може да се сравнява с останалите, особено с Музикалната академия, която е лидер в това направление у нас.

В рейтинговата система за м.г. СУ лиспва изобщо в класацията на вузовете, предлагащи музикално и танцово изкуство поради липса на достатъчно данни, които да позволяват класирането му. Освен това Софийският университет има най-малко студенти в това направление - едва 55 души - от всички останали висши училища - 6 на брой, които обучават в него. В НМА се обучават 975 студенти в областта на музикалното и танцвото изкуство, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив - 375 студенти и т.н.

Прави впечатление, че в предварителната оценка на въздействие на проекта пише, че направленията религия и музикално и танцово изкуство в СУ, по които ще се обучават студентите във филиала му в Бургас, имат валидна програмна акредитация съответно до 31 март 2022 г. и 13 декември 2022 г. Не е ясно как при положение, че акредитацията по религия е изтекла, изобщо се предлага откриване на филиал с обучение по това направление. 

"Инициатор за разкриването на филиал на Софийския университет е Община Бургас и тя е най-ентусиазираният поддръжник на тази идея през последните четири години", отговориха от СУ на въпроси на "Сега". Оттам посочиха, че предложението е прието от Академичния съвет на Университета през октомври 2018 г., а през 2019 г. Националната агенция за оценяване и акредитация е одобрила предложението. Оттам припомниха, че забрана за разкриване на филиали имаше до приемането на Националната карта на висшето образование. Именно заради това разкриването на филиала се забавило три години. "След приемането на Националната карта забраната отпадна и картата показа, че наред със Северозападния район недостиг на предлагане на висше образование има именно в Югоизточния район", поясняват оттам. И отбелязват, че програмната им акредитация за религия е от 31 март 2022 г. с оценка 9.36 за шест години. За музикално и танцово изкуство СУ е в сроковете за изпълнение на процедурите за акредитация - според графика на НАОА тя започва през юли 2024 г. 

"Бургас и регионът имат традиции и принос в развитието музикалното изкуство - известен факт, а поклонническият туризъм, едно сравнително ново направление в туристическия бизнес, е с голям потенциал като илюстрация на културното и духовно наследство на страната ни", обясниха и от МОН. Оттам потвърдиха, че СУ има необходимия потенциал и може да отговори на потребността от кадри и в двете професионални направления, за което свидетелства положителната оценка на проекта му от НАОА.


ПРАВИЛА

Заради силно разрасналата се университетска мрежа преди 2 г. бе наложен мораториум върху разкриването на нови вузове и филиали към тях. Той бе заменен през 2021 г. с Пътна карта на висшето образование, която казва къде и какви направления, специалности или филиали могат да се разкриват. Според нея нови филиали могат да разкриват само висши училища от група А - с висока степен на реализация на завършилите и висока степен на търсене на висше образование, когато едновременно са изпълнени три условия: обучение по съответното направление не се предлага от друго държавно висше училище в съответния регион, или ако се предлага, то студентите в него на национално ниво са над 70% от определения от НАОА капацитет; има мотивирано становище от ресорното министерство за необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните студенти по съответното направление в съответния регион чрез създаване на нова структура; има положително становище от МОН в извършената предварителна оценка на въздействието върху степента на съответствие на профилната и териториална структура на висшето образование със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

"Откриването на филиала на СУ в Бургас не е в противоречие с Картата, тъй като в Бургас и региона не се предлага обучение на студенти по специалности на висшето образование от двете професионални направления и друго висше училище не е заявило искане за откриване на свое звено в този регион за обучение в същите професионални направления", посочиха от МОН.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?