Медия без
политическа реклама

Ректорът на ЮЗУ трябва да върне на държавата 142 300 лв.

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за проф. Юруков, за което му е наложена и глоба от 10 000 лв.

Фейсбук на Югозападен университет Благоевград

КПКОНПИ откри конфликт на интереси за ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков (мандати 2015-2019 и 2019 -2023 г.), съобщават днес от комисията.

Производството е започнало по сигнал, според който в качеството си на ректор на ЮЗУ проф. Юруков е издавал заповеди, с които е определял допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите и административния персонал на университета, включително и на самия себе си. Става дума за сигнал, подаден от МОН на 26.11.2020 г. до КП КОНПИ, с констатациите от одитния доклад, в който има данни за конфликт на интереси. 

Както "Сега" писа, през 2018 г. и 2019 г. ректорът на Югозападния университет е определил допълнително възнаграждение от 110 000 лв. сам на себе си в конфликт на интереси. Това бе заключението от проверка на просветното министерство във вуза от август-септември 2020 г., която установи и други нарушения.

Проф. Юруков е бил поканен на изслушване в Комисията, по време на което е заявил, че е започнал работа в ЮЗУ през 1981 г., като е преминал през всички нива на научно израстване. След проведени избори от Общото събрание на ЮЗУ на 27.11.2019 г. е избран за ректор на университета за втори мандат, като след обжалване решението за избора му е влязло в сила през м. февруари 2021 г. Отрича да е взимал еднолично решения за допълнителни трудови възнаграждения.

В хода на производството е установено, че в качеството си на Ректор на ЮЗУ, от декември 2017 г. до декември 2020 г. включително, проф. Борислав Юруков е издал 21 заповеди, с които е определил изплащането на допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите и административния персонал на университета в размери по приложени към заповедите списъци, също утвърдени от него като ректор. Във всички списъци е включено името и на самия проф. Борислав Юруков и така той е определял и на себе си допълнително възнаграждение, чиято обща сума по всички 21 заповеди за посочения по-горе период възлиза на 142 300 лева. В по-голямата си част заповедите на ректора са издадени въз основа на решения на Ректорския съвет, който има само помощни и консултативни функции и няма правомощия да взема такива решения. Единственият оторизиран да взема решения и да издава заповеди е именно ректорът. Индивидуализирането на допълнителните възнаграждения е извършено в утвърдените от проф. Юруков списъци, в които фигурира и неговото име.

Според ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, нито да изпълнява контролни функции в частен интерес.

От събраните в производството доказателства е видно, че проф. Борислав Юруков е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес, от които е реализирана материална и нематериална облага.

"Според практиката на Върховния административен съд, ЗПКОНПИ не допуска нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. Правилното и законосъобразно поведение в случая е било проф. Юруков да се отведе при определянето и утвърждаването на собственото си допълнително възнаграждение, като уведоми за това Общото събрание, като орган по избора му", пишат от комисията.

С решението на КПКОНПИ е наложена глоба от 10 000 лв. и отнемане в полза на държавата на цялата сума от 142 300, представляваща получената материална облага.

По сходен казус с бившия ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Кольо Динков, ВАС постанови наскоро, че е налице конфликт на интереси, защото "Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомств", припомнят от комисията.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Борислав Юруков, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

 

Криворазбраната академична автономия роди през годините не една и две феодални крепости. Нагледахме се на самоуправство и удължаване на мандати, незаконни филиали, опасни връзки с властта и печатане на дипломи, улеснени от слабо законодателство и отсъстващ контрол.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата