Quantcast

Медия без
политическа реклама

Ниви, градини и пасища покриват над половин България

Градове и села заемат едва 4-5% от територията, показва първо по рода си проучване на НСИ

04 Септ. 2022ЮЛИАНА БОНЧЕВА
НСИ
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ

Невероятно, но факт, България е преобладаващо "зелена" -  над 90% е покрита с гори, ниви и пасища, овощни градини и лозя, реки и езера. В същото време само 1.39% от територията на страната е заета от различни видове резервати, в които природата е под специална защита. Това разкрива първо по рода си проучване на Националния статистически институт.  Данните, които са актуални към 31 декември 2021 г., показват, че урбанизираните площи са под 5%, а инфраструктурата - магистрали, шосета, тръбопроводи - заема по-малко от 3% от държавната територия.

Изследването на НСИ е много интересно, защото е в противовес на общото усещане, че "всичко се застроява" и че си "съсипахме природата". Но е показателно, че защитените зони са символичен процент, а е известно, че дори и тях държавата трудно опазва - за справка Седемте рилски езера, които са застрашени от изчезване заради пълчищата туристи.

И така, ако съдим по разпределението на територията по начин на използване, страната ни определено е аграрна - площите за селско стопанство заемат близо 55% (тук влизат ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери).

На второ място са горите, които се простират върху една трета (33.13%) от площта на родината ни (ако сте забравили урока по география, НСИ припомня, че тя е 111 хил. кв километра).

Оказва се, че само 4.62% от България е "урбанизирана" , т.е. усвоена и превърната в населени места. В проучването се уточнява, че "урбанизирана територия" са всички поземлени имоти, на които има къщи и блокове, обществени сгради и комплекси, паркове, градинки, стадиони и спортни площадки, хотели, СПА центрове, производствени обекти и складови бази, както и терените със специално предназначение и ползване.

2.68% от земята ни е "територия на транспорта" - това са трасетата, през които преминават пътищата, електро-, водо- и газопроводите  и прилежащите им съоръжения.

Целта на статистическото изследване е да осигури актуална информация за структурата на ползването на земята на национално и регионално ниво, а в дългосрочен план да даде възможност за проследяване на измененията в разпределението на основните видове територии, обсянват от НСИ. Източник на данните са актуалната цифрова кадастрална карта и кадастралните регистри. 

 

Определения

Територия на транспорта - включва площите на поземлените имоти за движение и транспортни обекти и поземлени имоти за съоръжения на проводи. „

Земеделска територия -  ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери.

Горска територия -  дървопроизводителни гори и недървопроизводителни горски площи.

Територия, заета от води и водни обекти - включва поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения.

Защитена територия - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство. В тази категория попадат предимно поземлени имоти, които са държавна собственост.

Нарушена територия - включва поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми и поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци, деградирали земи.

Непоказано - в тази категорията са включени всички площи, непокрити от цифрова кадастрална карта, както и отделни поземлени имоти от кадастралната карта, за които липсва стойност за начина на трайно ползване и за вида на територията, в която попадат.

 

 

Още по темата