Медия без
политическа реклама

5-ма потърсиха 4,5 млн. лв. от печеливши билети на Национална лотария

Съдът обяви "Ню Геймс" на Васил Божков в несъстоятелност и откри недействителни плащания към “Лафка”

Законодателят е нанесъл непоправима вреда и на хората, спечелили от лотарията, пише съдията.
Илияна Димитрова
Законодателят е нанесъл непоправима вреда и на хората, спечелили от лотарията, пише съдията.

Петима души не са получили печалбите си, които възлизат на над 4 500 000 лв., от печеливши билети на "Националната лотария" и са предявили своите претенции в съда. Това става ясно от решение на Софийския градски съд от 6 януари, с което обявява фирмата "Ню Геймс" на хазартния бизнесмен Васил Божков в несъстоятелност.

Станимир Д. от Севлиево твърди пред съда, че е участвал в моментната игра „Коледен календар: 5 печалби х 1 МИЛИОН лева". Предявил е на организатора "Ню геймс" печеливш билет за 1 000 000 лева, като на 26 декември 2018 г. между хазартния оператор и мъжа е подписан протокол за изплащане на парите. Това се случва с първоначална вноска от 200 000 лв., а останалите пари се разделят на 20 вноски по 40 000 лв. за следващите 20 г. Към момента на обявяване на несъстоятелност той не е получил 760 000 лв.

Вторият ощетен е Румяна Г. от Генерал Тошево, която през 2017 г. също печели 1 милион лева от играта „3 000 000 JACKPOT: 1 печалба х 3 000 000 лева, 2 х 1 000 000 лева“. До момента обаче е получила само 190 000 от тях.

Друг ощетен е Захари В. от Троян, който е участвал в играта "Печалби за цял живот: 20 години по 3000 лв. на месец". Той представя лотариен билет, даващ право на печалба в размер на 720 000 лв. на равни месечни вноски от 2017 г. до 2036 г. До момента обаче е получил само 96 000 лв. Лиляна К. от Пловдив има късмет в същата хазартна игра. От 2015 г. до началото на 2020 г. са ѝ изплатени 168 000 лв, като има да получава още 552 000 лв.

С най-голяма изгоряла печалба е Иваничка Х. от с. Градница, чийто лотариен билет е от разновидност "Златните пирамиди.Съкровищата на фараона: 1 печалба х 2 000 000 лева, 3 х 500 000 лева, 5 х 250 000 лева". С него тя удря джакпота от 2 000 000 лв. Тя веднага получава 200 000 лв. от тях, а останалите трябва да бъдат изплатени на равни вноски от 90 000 лв. в продължение на 20 г. Първата е трябвало да бъде платена на 28.02.2021 г., но това няма да се случи.

ПРЕТЕНЦИИ НА ФИРМИ

По делото за несъстоятелност на "Ню Геймс" като кредитори се явяват и няколко юридически лица. На първо място е самата "Национална лотария", която има сключено споразумение с фирмата на Божков, от което произлизат задължения и за двете страни. "Двете дружества са представлявани от едно и също физическо лице - Димитър Ганев, който е изпълнителен директор и на двете. Съставените от него документи и осъществените правни действия и счетоводни записвания се явяват съмнителни по отношение валидност им и правно действие, като съдът отчита и това, че нито един от документите не разполага с достоверна дата", пише в решението си съдия Жаклин Комитова.

Молба е постъпила и от "Лото БГ" ООД, което отново се представлява от Димитър Ганев. Фирмата претендира за взимания по силата на договор, но съдът отхвърля тези претенции. "Наличието на договор за заем не доказва само по себе си, че между страните е възникнало заемно правоотношение, по което се дължи изпълнение. От представените от кредитора доказателства не може да се установи, че е настъпило претендираното от него реално предаване на парична сума в размер на 175 557,22 лева". отбелязва съдията.

Търговецът "Лото Гид" ЕООД от своя страна твърди, че "Ню Геймс" му дължи 1 055 841.40 лв. от налични непродадени билети и от изплатени печалби до 100 лв. Съдът обаче отхвърля част от исканията, като намалява размера на предявените вземания до 397 862 лв.

Най-съществени са претенциите на кредитора "САЙЕНТИФИК ГЕЙМС ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЛИМИТИД“, който е регистриран и осъществява дейност в Обединеното кралство. Фирмата е специализирано в производството и продажбата на софтуер, оборудване и продукти за лотарийни игри, като произвежда лотарийни билети и талони. С нея "Ню Геймс" сключва договор за производство на талони за търкане. Съдът решава, че въпросното дружество действително има вземания в размер на 1 084 721 евро главница и лихви 34 012 евро.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

В решението на съда се констатира още недобросъвестна практика от страна на "Ню Геймс". "Длъжникът умишлено е сключвал договори за кредит, за да увеличи общата си задлъжнялост, със свързано с него дружество, с което злепоставя интересите на всички останалите кредитори. Освен това по този начин същият създава предпоставки за водене на отменителни искове, което допълнително ще натовари с разноски масата по несъстоятелността", пише съдия Комитова.

Тя обръща внимание и на осчетоводените задължения по сметка ’’Доставчици национална лотария”. Техният размер в баланса на "Ню геймс" към към 29.02.2020 г. (непосредствено след закриването на монетната лотария) е 25 096 177 лв., а към 31.08.2020 г. вече е намален до 1 182 572 лв. "Това се дължи на извършени в периода февруари - август 2020 г. прихващания на взаимни вземания и задължения с основание “протокол за прихващане"’, “изявление за прихващане", “цесии” и “изплатени печалби"

Най-голямото такова прихващание е към фирмата "Лафка Маркет", която беше под влиянието на депутата Делян Пеевски преди да обяви фалит. То е направено на 20.03.2020 г. и е за 15 591 027 лв. "Всички така изброени в таблиците прихващания, плащания, цесии, плащания на печалби, осъществени в периода от 04.03.2020 г. до 18.06.2020 г. и до настоящия момент, са недействителни съобразно чл.645 и чл.546 от Търговския закон, независимо от датата на осчетоводяването им - поради липса на съгласие съгласно чл. 635 ал.1 от ТЗ, дадено от временния синдик, допуснат като обезпечителна мярка", категоричен е съдът.

ОСТРА КРИТИКА

Съдия Комитова не спестява критика към законодателя заради начина, по който Законът за хазарта беше променен, за да бъде ликвидирана частната монетна лотария.

"Безспорно е, че след този момент длъжникът „Ню Геймс“ АД се е оказал в невъзможност да упражнява основната си дейност - организиране на лотарийни игри. При това, законодателят не е предвидил някакъв преходен период, който да даде възможност на дружеството да реорганизира дейността си", отбелязва съдът и допълва:

"Като съд по несъстоятелността, който се сблъсква с търговскоправните, гражданско-правните и социални последици, резултат от законодателното преуреждане на хазартната дейност по отношение на длъжника „Ню Геймс“ АД, не може да не се посочи, че изменението на Закона за хазарта нарушава правната сигурност и създава пълна непредвидимост по отношение на дейността на правните субекти, които добросъвестно до този момент са осъществявали такава. Безспорно установено по делото е, че до влизането на изменението на Закона за хазарта длъжникът „Ню Геймс“ АД е действал при спазване изискванията на закона и въз основа на съответни лицензии, под контрола на държавата, и както е посочено по-горе е изпълнявал в срок и изцяло своите задължения".

Според съдията законодателят е "нанесъл непоправима вреда и на лицата, спечелили печалба, както и на всички контрагенти на ответното дружество, свързани с процеса за разпространение на лотарийни билети и съпътстващите това дейности, тъй като прави невъзможно плащането на печалби". "За подобен извод не са необходими някакви специални знания - достатьчна е нормалната житейска икономическа и правна култура, за да може да се предвиди настъпването на подобни последици. Последици, които във веригата на свързаност на стопанските субекти, нанасят и допълнителни вреди на стопанския живот в държавата", категорична е съдия Комитова.

Не на последно място е наблегнато и на това, че пречка пред дейността на хазартната фирма са указали и запорите от НАП. "Към настоящия момент съдът не разполага с данни някой от тези актове да е влязъл в сила. Напротив, на съда е служебно известно, че с решение на Административен съд - София град са били отменени предварителни обезпечителни мерки (запори на банкови сметки), за обезпечаване на установено и изискуемо публично вземане на "Ню Геймс" АД в размер на 273 150 550,57 лева. Това решение е окончателно и е влязло в сила".

В крайна сметка съдът обявява "Ню геймс" в несъстоятелност, прекратява дейността на фирмата и назначава за временен синдик Тихомир Найденов.

НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

С решение на Софийския градски съд от 23 декември в неплатежоспособност е обявена и друга фирма на Васил Божков - "Ай Си Ес" ЕАД. Едноличен собственик на капитала ѝ се явява дружеството "Евробет" ООД. За временен синдик на дружеството е назначен Ванко Митев.

Административният съд-София град е отменил решение на НАП от 11 март 2020 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата