Медия без
политическа реклама

„Булгартрансгаз“ избра строителите на вертикалния газов коридор

20 Май 2024
Една от точките на междусистемно свързване е при Кулата-Сидирокастро.
Една от точките на междусистемно свързване е при Кулата-Сидирокастро.

„Булгартрансгаз“ финализира успешно най-важната обществена поръчка във връзка с реализацията на концепцията за Вертикален газов коридор, съобщиха днес от държавната компания.

Обществената поръчка е за устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“. Откритата процедура по Закона за обществените поръчки цели повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата-Сидирокастро и Негру Вода-Кардам и се провежда в изпълнение на решение на Народното събрание от 14-ти март 2024 г. във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Обществената поръчка е в три обособени позиции с обща прогнозна стойност в размер на 586,669 млн. лв. без ДДС.

Назначената от възложителя комисия класира на първо място:

- за обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, предмет на обособена позиция № 1, участникът ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 1“ и предложи същия за изпълнител по обособената позиция;

- за обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, предмет на обособена позиция № 2, участникът ДЗЗД „НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024“ и предложи същия за изпълнител по обособената позиция;

- за обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“, предмет на обособена позиция № 3, участникът ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 3“ и предложи същия за изпълнител по обособената позиция.

Решението за определяне на изпълнител е публикувано на 20.05.2024 г. в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/356680.

По всяка от позициите оферти са подадени от три обединения и след преглед на съответствието бяха допуснати и тримата участници. Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от методиката за комплексна оценка от документацията за участие, като избраният консорциум по всяка една позиция е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Предложената от участника ДЗЗД "ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ - ГБС 1" цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 1 е в размер на 131 777 777,00 (сто тридесет и един милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) лева без ДДС.

Предложената от участника ДЗЗД "НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024" цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 2 е в размер на 99 976 450,00 (деветдесет и девет милиона деветстотин седемдесет и шест хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС.

Предложената от участника ДЗЗД "ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ - ГБС 3" цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 3 е в размер на 353 222 222,00 (триста петдесет и три милиона двеста двадесет и две хиляди двеста двадесет и два) лева без ДДС.

И трите предложени цени са в рамките на прогнозната стойност по съответната позиция.

ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 1“ е обединение от две чуждестранни и три български компании, като негови членове са: ХИЛ Интернешънал Н.В., САЩ, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, България, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, България, „ГБС Енерджи Сълюшънс” ЕАД, България и ГБС Текнолоджис Инк., САЩ. Декларираните от обединението подизпълнители са: "Си Ер Си - Евънс" Б.В., "Емерсон Аутомейшън Солюшънс", „Ханиуел“ и „Енсол ВМ“.

ДЗЗД „НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024“ е обединение от две чуждестранни и една българска компания, като негови членове са “ДИВИКОМ“ ИНК., САЩ, “ХАБАУ” С.Р.Л., Румъния и СА.И.Е. ЕООД, България. Декларираните от обединението подизпълнители са: „Енсол ВМ“ и „Химкомплект Инженеринг“.

ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 3“ е обединение от две чуждестранни и три български компании, като негови членове са: ХИЛ Интернешънал Н.В., САЩ, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, България, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, България, „ГБС Енерджи Сълюшънс” ЕАД, България и ГБС Текнолоджис Инк., САЩ. Декларираните от обединението подизпълнители са: "Си Ер Си - Евънс", "Емерсон Аутомейшън Солюшънс", „Ханиуел“ и „Енсол ВМ“.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата