Медия без
политическа реклама

Заявява се не само постоянен, но и настоящ адрес

Какво представлява настоящият адрес и каква е разликата с постоянния? Кога се сменя и декларира?

Т.Н, София

Всеки българин има личен регистрационен картон, който по закон трябва да се пази цели 130 години след създаването му. В него има много данни. В този картон задължително трябва да има името на съответното лице, изписано на български език и на латиница. Вписва се, ако има псевдоним или име в чужбина. Както и задължително пол, ЕГН, дата на раждане, гражданство и статут на пребиваване, място на раждане. Също и акт за раждане, семейно положение, акт за сключен брак, съпруг или съпруга с пълни подробности.

Записва се и съдебно решение за прекратяване на брака - номер на делото, по което е постановено решението, датата, на която влиза в сила, и наименование на съда, който го е постановил. В този картон се записват данните на децата, на баща, майка, братя, сестри (ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт). В картона се изреждат и издадените документи за самоличност - вид, номер и дата на издаване. Посочват се, ако има, и правните ограничения, включително и по вид. Има място за "особени бележки", а накрая се вписва дата и място на смъртта, както и акт за смърт - номер, дата и място на съставяне.

В това изреждане на вписваните в електронния личен регистрационен картон на български гражданин данни, важно място имат и още две неща - постоянен и настоящ адрес.

В Закона за гражданската регистрация (ЗГР) има специална глава  4, озаглавена "Адресна регистрация". Точно там се определят и правилата и задълженията на всеки човек, свързан с тази регистрация, с настоящ, постоянен адрес, както и процедурите и задълженията на всеки. Според чл. 90 от ЗГР всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Именно това представлява адресната регистрация на лицето, която се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица. Важно е да се знае, че тя не се прави служебно, а при заявяване от съответното лице, което иска да се регистрира.

Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете например съвпадат със съответните адреси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее. Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, се отразява в регистъра на населението само с името на държавата, в която живеят.

Напълно възможно е постоянният адрес да съвпада с настоящият. Дори много често е така. Всяко лице обаче е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес, разпорежда чл.99 от Закона за гражданската регистрация. Изрично е посочено, че адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни "Население".

Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.

Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по изречение първо се прилага и когато се извършва пререгистрация в същото или в друго място за подслон на територията на същата община.

За извършване на адресна регистрация на адрес в страната, лицата трябва да представят или документ за собственост, или документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции. Възможно е да се дадат и други документи, важно е те да доказват собствеността или ползването на имота. За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа или с нотариална заверка на подписа.

Ако става дума за лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, те не представят посочените по-горе документи. В тези случаи кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.

Важно е да се знае и какво е постоянен адрес и каква е разликата с настоящия. Постояен е адресът в населеното място, който лицето избира да бъде вписан в регистъра на населението. Той винаги е на територията на България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Той е адресът за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Настоящ пък е адресът, на който лицето живее. Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, се отразява в регистъра на населението само с името на държавата, в която живеят. 

Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление от лицето до кмета. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители. Настоящият адрес пък се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до кмета. И тук важат правилата за упълномощаването и законните представители.

Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистъра за населението. Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни "Население" на общината по предходен постоянен адрес на общината, в която е настоящият адрес, и на МВР.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

настоящ адрес, консулт

Още по темата