Медия без
политическа реклама

Иск се обезпечава с възбрани, запори и спиране на кола от движение

Как може да си гарантирам, че като водя дело, то ще получа после дължимото ми и няма да се скрие имущество и пари?

Т.Щ., София

 

Във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да допусне обезпечение на иска. Това е записано в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Там изрично се посочва и че обезпечение се допуска по всички видове искове.

Нещо повече - обезпечение се допуска и на бъдещ иск. Той може да се иска и преди предявяване на иска от съд по постоянния адрес на ищеца или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение.

Законът определя предпоставки, за да бъде допуснато от съда съответното обезпечение. Първо трябва да е налице, че ако не бъде допуснато, без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението. Заедно с това искът трябва да е подкрепен с убедителни писмени доказателства или пък да бъде представена гаранция в определения от съда размер. Размерът на гаранцията се определя от размера на преките и непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно.

В молбата за обезпечение се посочват обезпечителната мярка и цената на иска. На насрещната страна не се връчва препис от молбата. Тя се разрешава в закрито заседание в деня на подаването ѝ. Въз основа на определението, с което молбата се уважава, съдът издава обезпечителна заповед. Когато е определена гаранция, съдът издава обезпечителната заповед след внасянето ѝ.

ГПК определя и как се извършва обезпечението. Това става с налагане на възбрана върху недвижим имот или със запор на движими вещи и вземания на длъжника. Кодексът допуска и обезпечение чрез други подходящи мерки, определени от съда, включително чрез спиране на моторно превозно средство от движение и чрез спиране на изпълнението.

Съдът може по искане на една от страните, след като уведоми другата страна и вземе предвид възраженията й, направени в тридневен срок от съобщението, да допусне замяна на един вид обезпечение с друг.

Налагането на запор се извършва незабавно от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителната заповед на съда, като на ответника се връчва съобщение вместо призовка за доброволно изпълнение. При запор върху движима вещ съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене. Налагането на възбрана става чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги. Службата по вписванията съобщава на ответника за извършеното вписване.

Може да има и отмяна на обезпечението. Тя се постановява по молба на заинтересованата страна. Препис от молбата се връчва на лицето, по чието искане е наложено обезпечението. То може да подаде възражения в тридневен срок от получаване на преписа. Съдът в закрито заседание отменя обезпечението, след като се увери, че вече не съществува причината, поради която е било допуснато. Вдигането на запора, заличаването на възбраната, както и отменянето на другите обезпечителни мерки става въз основа на влязлото в сила определение на съда.

Важно е да се знае, че има и обезщетение за вреди от обезпечението. Ако искът, по който е допуснато обезпечението, бъде отхвърлен или ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок, или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди, разпорежда ГПК.

Ключови думи:

консулт

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?