Quantcast
Имоти и пари могат да се разпределят чрез делба и преди смъртта | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Имоти и пари могат да се разпределят чрез делба и преди смъртта

1 434

Има ли някаква възможност имущество да се разпредели преди смъртта?

И.Ф., София 

----------------------------

Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия. Това е записано в българския закон за наследството като общо правило. Следват всички възможни хипотези, свързани с това кой наследява, какво се наследява, как се разпределят дяловете, как се дели имуществото, има ли завещание, има ли наследници по закон и т.н. 

Съществува възможността обаче имуществото, имотите, парите, които един човек притежава в даден момент, да бъдат разделени от него още преди смъртта му приживе. Нещо повече - законът дава възможност той  дори да включи в тази т.нар. приживна делба и запазените части на бъдещите наследници.

Запазените части са изрично определени в наследствения закон и право на тях имат съпрузите, преживелите родители, децата и внуците. Те трябва изрично да бъдат спазени и при приживната делба. Последната се различава от доброволната делба - която се извършва с договор, и от съдебната делба - при която разпределението се извършва посредством съдебно решение.

Делбата приживе се извършва или с акт за дарение, или със завещание. Това от своя страна означава, че тя е строго формален акт. Условие за действителността й е да бъдат включени всички наследници със запазена част. Следователно приживната делба може да бъде извършена с един или с няколко последователни акта, но така, че имотите да бъдат разделени между всички наследници. Това означава, че ако към момента на делбата наследодателят има деца и съпруг, то те задължително трябва да получат дяловете, които биха им се паднали при нормалното, естественото наследяване след неговата смърт. В противен случай направеното от наследодателя приживе разпределение ще е недействително и лесно ще бъде отменено в съда.

Сънаследник, който с делбата е ощетен, може да иска възстановяването на частта си от другите наследници. Ако разпределението е направено с акт за дарение, то може да бъде оспорено. Интересно е да се отбележи, че не се допуска фактическа отмяна на делбата, ако преди постановяването на съдебното решение делът на увредения бъде допълнен в пари или натура от останалите сънаследници. Това правило важи чак до решението на последната инстанция. Т.е., дори и обявлението на останалите сънаследници, че това ще бъде направено, да стане на последното заседание преди произнасянето на решението на окончателната съдебна инстанция, то приживната делба ще си остане действителна. Не е задължително съгласието на увредения наследник да получи точно предлаганото му, защото в такива случаи на уравняване и разпределение съдът действа служебно. И ако прецени, че съответният дял - в имоти или пари, е достатъчен, това ще е и окончателно.

При приживната делба на имущество в нея може да бъде включено всичко - пари, недвижими имоти, коли, движими вещи, отделни вещни права - например право на строеж, на пристрояване или надстрояване, и дори търговско предприятие. Ако в нея не са включени всички имоти, които наследодателят е притежавал, неподелените имоти се делят съгласно закона, доколкото наследодателят не е разпореждал другояче. Това означава, че ще важат правилата за наследяване по закон, а не тези по завещание. При първото, законът за наследството изрично е определил начина и разпределението на наследяване. Така например тук е записано, че децата на починалия наследяват по равни части. Ако няма деца, то тогава наследяват родители, дядо и баба, съпруг.

Още

Всички деца наследяват поравно
Наследяването не може да мине без преживял съпруг
Законът решава въпроса с наследството, когато липсват наследници