Медия без
политическа реклама

НОИ плати първите 1000 възстановени инвалидни пенсии

06 Март 2023
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

НОИ вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност и добавки, съобщиха от института. Това са хора от списъци, предоставени през февруари - първата партида забавени плащания след промените в два закона, с които се уредиха правата на хората, останали без решение на ТЕЛК и НЕЛК не по своя вина.

И занапред списъците  ще постъпват периодично от МЗ и след технологичната им обработка поетапно ще се извършват извънредни плащания, уверяват от осигурителния институт. Този месец например очакването беше първите възстановени пенсии да се изплатят до 15 март.

Служебното възобновяване бе регламентирано в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29 януари. Пенсионните плащания не се възстановяват безусловно и за всички лица, а на тези, които отговарят на нормативните изисквания, а именно – да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и да е налице забава в медицинската експертиза, подчертават от НОИ.

 

КОИ ПЕНСИИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ

Служебно се възстановяват правата на хората с изтекъл срок на експертно решение, които са подали заявление за преосвидетелстване, но е налице забавяне от над 3 месеца в решението на ТЕЛК. Регионалните здравни инспекции имаха 14 дни от влизането на закона в сила да предадат данните за лицата на съответните институции - Агенция за социално подпомагане, НОИ и пр. Именно това породи забавянето на първите плащания за март, тъй като ведомостите за предстоящите плащания се обработват до 25-о число на текущия месец, а за февруари тази възможност бе минала.

Започнатите и неприключени до влизането в сила на закона производства за преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза се довършат по новия ред, но без да се вземат предвид сроковете. По същия начин се процедира и със започнатите, но неприключили производства до 4 месеца след влизането на закона в сила.

Регионалните здравни инспекции ще уведомяват служебното хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на решението. ТЕЛК ще имат 3 месеца да издадат новото решение и ако надхвърлят този срок, това ще се счита за забавяне и валидността на старото решение ще се удължава до издаването на ново. Така хората ще могат да ползват права без прекъсване, когато нямат вина за забавяне в преосвидетелстването.

 

 

Ключови думи:

ТЕЛК, инвалидни пенсии

Още по темата