facebook
twitter

Горещи новини

Гешев: Концепцията ми се описва с две думи - надграждане и промяна

Кандидатът за главен прокурор обещава нови форми на публичност на прокуратурата, както и, че ще продължи да работи за "укрепването на авторитета на съда"
2207
Илияна Кирилова

Концепцията ми се описва с две думи - надграждане и промяна, пише в представената пред ВСС концепция кандидатът за главен прокурор Иван Гешев. Висшият съдебен съвет пусна на сайта си документа, с който той кандидатства за приемник на Сотир Цацаров. Той е озаглавен "Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България от Иван Стоименов Гешев". 

В концепцията той посочва "личната си мотивация за заемане на длъжността" главен прокурор. Освен това прави "анализ и оценка на състоянието на прокуратурата". В документа, Гешев обещава нови форми на публичност на прокуратурата, както и, че щял да продължи да работи за "укрепването на авторитета на съда"

Кандидат-главният прокурор, който в момента е заместник на Цацаров се обявява за отпадането на текста от Наказателния кодекс, който предвижда затвор за провокация към подкуп.

Той обещава гореща телефонна линия в реално време за сигнали за корупция и електронен адрес, както и стимули за прокурори и служители.

"Концепцията предлага актуален и задълбочен поглед за развитието на Прокуратурата на Република България (ПРБ), съобразен с констатациите и препоръките в докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, в Доклада от независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост от 15.12.2016 г., както и със Становището на Европейската комисия за демокрация чрез право относно Закона за съдебната власт и Становищата на Консултативния съвет на европейските прокурори. Тя е базирана на изследванията на Европейската комисия за ефективност и качество на правосъдието (CEPEJ), и данните от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г. и 2019 г.", това пък се казва в преразказ на документа от страна ВСС.

В него пише още: "Иван Гешев е заложил в нея своето разбиране, че проблемите при изпълнението на конституционните функции на прокуратурата трябва да бъдат посочени открито и отговорно, за да се очертаят адекватните за преодоляването им решения. Според него ПРБ следва да предприеме и осъществи организационни и структурни промени, за които да получи подкрепата както от законодателната, така и от изпълнителната власт. Кандидатът споделя убеждението, че висок стандарт за ефективно и качествено правосъдие може да бъде постигнат само с активни действия и усилия в рамките на конструктивния диалог и взаимодействие с всички отговорни институции, при отчитане на конституционно регламентираните им правомощия. Това ще допринесе за повишаване на доверието в съдебната власт, за гарантиране на сигурността на гражданите и независимостта на магистратите и съдебните служители. Като съществен елемент е изведено активното сътрудничество и партньорство със съсловните и неправителствените организации, медиите и образователните институции.

Концепцията съдържа мотивите на Иван Гешев да се кандидатира за поста, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България. Отчетени са достиженията и са набелязани дейностите за надграждане и промяна, „за да отговорят на актуалните предизвикателства и промени в противодействието на престъпността, а едновременно с това да стабилизират постигнатите резултати и да гарантират необратимия ефект на реформите“. Констатирани са проблемите и са очертани мерки за тяхното отстраняване.

Кандидатът посочва, че познава следователската и прокурорската дейност, както и голяма част от магистратите, механизма на функциониране на Прокуратурата, прилаганите различни управленски модели, положителните и отрицателните ефекти от законодателни и административно-ръководни решения. Той разполага с необходимия управленски опит в различни нива на системата на ПРБ и е уверен, че може да се справи ефективно с отговорностите и предизвикателствата. Заявеното с номинирането на кандидатурата му доверие от членовете на Прокурорската колегия на ВСС той приема като оценка и за колектива на ПРБ, с който работи съвместно от 2016 г. и чиято подкрепа има. Прокурор Гешев изразява убеждението, „че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да дадем продукта, който те очакват от нас. Този продукт се нарича справедливост. Липсата ѝ няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона“.

Той заявява намерение да продължи активно ползваните форми на отчетност на главния прокурор пред ВСС и пред обществото, чрез периодични доклади по значими въпроси на противодействието на престъпността и корупцията. Кандидатът анонсира необходимостта от законодателни промени в тази насока за използване на нови инструменти за публично представяне на резултатите от дейността на Прокуратурата, най-вече по делата за корупция, организирана и битова престъпност, към които е фокусирано общественото внимание. Иван Гешев обръща внимание, че „грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis – „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на законосъобразността на  процесуално-следствените действия в досъдебната фаза на наказателното производство.

В тази насока са изведените от него основни принципи на бъдещата му дейност:

  • отговорност, прозрачност и институционална предвидимост чрез своевременно информиране на гражданите за дейността на прокуратурата и разследващите органи, при спазване на законността и зачитане на техните права и законни интереси;
  • гарантиране на независимостта и безпристрастността на магистратите и съдебните служители, чрез  подобряване на условията за труд, обективна и справедлива оценка на качествата им и съответстващи на нея възнаграждение, стимули и форми за повишаване на мотивацията;
  • провеждане на проактивно междуинституционално и международно взаимодействие и информационен обмен;
  • активна подкрепа на експертно ниво на законодателния процес;
  • широк диалог с представителите на научната общност и гражданското общество.

Иван Гешев приема като най-ценният ресурс на всяка система хората, които я изграждат, затова набелязва като основна цел на ръководения от него екип насърчаването на компетентни, мотивирани и отговорни магистрати и съдебни служители. Сред мерките за постигането ѝ се предвижда повишаване на мотивацията за поддържане на нивото на професионална квалификация и изграждане на самовзискателност за качествено изпълнение на възложените функции чрез утвърждаване на обективни периодични форми на оценка, в рамките на съответния орган на съдебната власт. Планира се също системно повишаване на квалификацията, свързана с прилагането на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека за ефективно разследване, достиженията на електронното правосъдие и езиковата подготовка. В тази насока ще се работи също за подобряване на условията на труд и поддържане на добра материално-техническа база, адекватна на нуждите на работния процес.

Втората цел, която си поставя кандидатът за главен прокурор, визира ефективните и ефикасни разследващи органи и екипност на разследването. Постигането е обвързано с утвърждаване на специализацията и екипността, особено по дела с фактическа и правна сложност, чрез въвеждане на подходящи организационни форми и обособяване на гъвкави структурни звена, с възможност за включване на експерти с различен профил. Предлагат се периодични съвместни обучения с прокурори и съдии за повишаване на професионалната квалификация, както и обезпечаване на възможността, наблюдаващите прокурори по дела с фактическа и правна сложност да участват в съдебната фаза на процеса до приключването му с влязъл в сила съдебен акт.

Отговорното, отчетно и ефективно административно управление е третият акцент в набелязаните цели. За реализирането му се планират промени в количествените и качествените показатели при оценяване на вложения труд от магистрати и съдебни служители и създаване на стимули за поощряване, с цел повишаване на авторитета и утвърждаване на стремежа към по-високи професионални резултати. Сочи се необходимост от организационно и кадрово укрепване на Бюрото за защита при главния прокурор. Прозрачността и институционалната предвидимост в системата на прокуратурата ще бъде осигурявана чрез своевременно, обективно и открито предоставяне на информация на обществото за нейната дейност и за разследващите органи, при спазване на принципите за законност и безпристрастност, при зачитане на правата на гражданите, защита на тайната на разследването и на личната информация при равнопоставеност на медиите. Предвижда се актуализиране на медийната стратегия със създаване на възможност за връзка с граждани от различни групи и осъвременяване на комуникационните канали, включително чрез използване на социалните мрежи.

Като основна цел е изведено също налагането на стандарти за ефективни, обективни и качествени разследвания, съобразени със закона и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В тази насока ще бъде приложен проактивен подход в противодействието на престъпленията, свързани с организираната престъпност и корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности; ще се работи за преодоляване на субективните пропуски в работата на досъдебното производство чрез утвърждаване на екипния принцип на работа и повишаване на качеството на прокурорската дейност. Съществен момент е създаването на база данни с положителни прокурорски и разследващи практики по конкретен вид производства и обобщена актуална съдебна практика.

Петата разписана в Концепцията цел разглежда ролята на мултидисциплинарните екипи като основа за добро междуинституционално и международно сътрудничество и на успешното провеждане на ефективни и ефикасни разследвания на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, тероризъм и престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Предвижда се усъвършенстване на междуведомствените партньорски отношения чрез използване на съвременни практически ориентирани методи за професионално обучение и обмяна на опит, както и разширяване на достъпа до автоматизираните информационни системи на останалите органи от държавната администрация.

Сред основните цели е посочено също международното сътрудничество, включително в рамките на Европейската прокуратура и регионалните международни проекти, за противодействие на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора, наркотичните вещества и оръжията, прането на пари и корупцията. Мерките за постигането ѝ планират разширяване на мястото и ролята на съвместните екипи за разследване чрез интензивни контакти с Евроджъст и Европейската прокуратура, и други.

Иван Гешев извежда като приоритети в работата на главния прокурор предприемането на мерки за окончателно изпълнение на препоръките към Прокуратурата по Механизма за сътрудничество и проверка,  завършването на процеса на съдебната реформа, утвърждаването на необратимостта на постигнатите резултати и съществен напредък в противодействието на организираната престъпност, тероризма, корупцията и битовата престъпност. Според прокурор Гешев с тяхното постигане Прокуратурата на Република България ще допринесе за повишаване на доверието на гражданите и обществото към работата на съдебната власт".

27

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Правителството утвърди религиозните празници извън православните

18.12.2019

2437 13
МВР и Столичният инспекторат иззели 4 камиона с отпадъци за изгаряне

18.12.2019

3204 4
Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

890 5

Коментари

JollyRoger's

Тцъ-тцъ-тцъ... Концепция кат слънце! ?

Звън®
снимка на Звън®

Концепция Гешева се сътои от две дума, при това едната съдържа лични данни.

paragraph39

/:/Гешев: Концепцията ми се описва с две думи - надграждане и промяна

...........................................................................................................................

ЪХЪ!

НЕзаконно надграждане с тераси и барбекюта и НЕзаконна едностранна промяна на общата собственост върху общите части в лична!

ПФУ!

sega_reader

Концепцията ти Гешев, е като концепцията на Кошлуков за БНТ, празни приказки за пред комисията.

И двамата сте на държавна хранилка и сте послушковци с малки пишки.

Хаджи Генчо-A

Надграждане ??????

Над това, което е сътворил Цацаров????

Та той нищо не е сътворил. Напротив - разрушил е много.

Това ли ще е целта и на Гешев??

Боже, пази жалките остатъци от Родината ни, щото разрушителите се множат като гъби след дъжд.

Диагностик

Гузните ще го ругаят и ще се страхуват от действения прокурор.

За пръв път ще имаме за гл.прокурор лице от тяхната среда.

Хулиган

Лаладжийницата е включена.

Дори само в подредбата на тези две думи вече е заложено противоречие.

Елементарната логика подсказва, че първо трябва да е промяната, а после "надграждането".

Иначе може да се наложи бараката да се събаря, като почнеш да я променяш, след като вече си я надградил.

Но в Магнаурската школа мислят с други категории...

http://www.drago.info/index.php/2019/08/09/svatbat...

 

 

protor

Нагаждане и подмяна.

Дохс_Читем

В бързината го прочетох като нагаждане и подмяна

Доц.Трътлев

Правилно сте го прочели.

Stern

Предполагам, че и на самия него му е ясно, че нищо от хубавите обещания и закани няма да се случи.

Да не би на Цацаров концепцията да беше друга? Или на Велчев?

nottheone

що пропускаш предишните двама хубавци?

Кара Колю

"Гешев: Концепцията ми се описва с две думи - надграждане и промяна"

Абе, с три думи:

Градил Илия Килия...

urupuchi

Ще го изберат. Не защото концепцията му е хубава, а защото е най-хубава измежду концепциите на "всички" останали кандидати. Честито на печелифшити!

Solace

Я, тоя искал провокацията към подкуп да отпадне от НК. Да не би да се притеснява, че някой случайно може да подведе под отговорност Ал. Ваклин за същото?

geo_19

Досега само един кандидат явявал се сам на състезание с един кон е губил. Става дума за Бойко Атанасов. И него едни умни и красиви го спрягаха за възможен кандидат... 

Simplicissima
снимка на Simplicissima

На първо време ще е достатъчна и една само дума:

законност

TheExperience

Концепцията на Иван Гешев: 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/i.g.-ko...

 

Иван Димитров: "Има една много съществена Грешка в Концепцията на тоя /или там, който му я е писал/.

На стр. 24 на няколко абзаца пише за „ГД Охрана“ – относно реда и правилата в арестите и затворите, но към „ГДИН“-а, не „ГД Охрана“, както пише в Концепцията, са надзирателите в арестите и затворите в нашата родина-РБ."

Кой е писал "концепцийката" на прокурора със знаменателното име?

първолета

"Концепцията предлага актуален и задълбочен поглед за развитието на Прокуратурата на Република България..."

За задълбочения  поглед ... с отворената уста ? на фотографката Илияна Кирилова.

devane

То има толкова непознати думички за тоя индивид, че очевидно не я е писал той и вероятно не разбира половината неща написани там.

 

Защо няма и други кандидатури да попитам аз???

аман бе

Остава и да повярваме. След всичко, което е направил и изговори досега. А иначе концепцията, не знам кой му я е писал, си е "слънце", както казва един колега по-горе.

inventus

Плашещо е огромното съдържание което би могло да се крие зад тези две думички.Но се успокояваме със поговорката че "на бодлива крава Бог роги не дава"

Звън®
снимка на Звън®

Концептът на раб грешний Гешев, този новопокръстен прокурорски гологлав мим, се експилцира без думи. Това става само чрез три пръста. Най-важният е средният! За справки виж Станиславски, Чехов и стилист майор Капанов от специализираното коафьорство.

 

Гретел

И аз с едно изречение и две думи - състезаващият се със себе си кандидат излъчва селяндурщина и недодяланост.

Джиджи

?? Да не забравяме за чий отбор играе!

 

А снощи Комара го е изтипосал само с две щрихи ... ???

Моите5стотинки

"база и надстройка" са едни от основните термини в социалната философия на Маркс...

дъртреалист

хм...

нещо противоречива ми се вижда тази нагласа.

Надграждане означава продължаване,

а промяна - смяна на курса...

А бе ще има шоу с тоз юнак...

Че и млад...

Той и Бойко почна наужким, пък ...

Влез или се регистрирай за да коментираш

×