Медия без
политическа реклама

МФ пусна проектозакон за еврото без посочен курс

Политическата нестабилност ни отдалечава от еврозоната, коментират икономисти

26 Март 2024Обновена
Pixabay
Още от деня на въвеждане на еврото хората ще теглят суми в евро, независимо дали това ще става чрез банкомат или в офиса на банка.

Министерство на финансите публикува днес за обществено обсъждане законопроекта, който определя всички мерки на национално ниво за въвеждане на еврото у нас. 

Това се случи в деня, в който парламентът почти единодушно гласува отказа на Мария Габриел да състави правителство, с което първият мандат се провали и предсрочните парламентарни избори изглеждат все по-вероятни.

Икономисти и политически наблюдатели обявиха, че политическата несигурност и задаващата се "спирала от избори" най-вероятно ще отложат влизането на страната ни в еврозоната. Надеждите на управляващите бяха това да стане от 1 януари 2025 г.

"Заради политическата ситуация в страната България веднъж вече пропусна шанса си да влезе в еврозоната. Преди две години бяхме заедно с Хърватия по пътя към единната валута, но в крайна сметка те влязоха, а ние - не", коментира пред БНТ икономистът Георги Ангелов.

Впечатление прави, че в законопроекта не е посочено изрично, че смяната на лева с единната европейска валута ще стане при сегашния фиксиран курс 1.95583 лв. за 1 евро. В мотивите към законопроекта се припомня че ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г., с което бе възложено на българските институции за провеждане на техническата подготовка за приемане на еврото в страната.

ПРЕВАЛУТИРАНЕ

В Закона за въвеждане на еврото се регламентира начините за закръгляване на цените на стоки и услуги, на банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения и др.

Посочва се, че превалутирането на цените и всички стойности от левове в евро не може да води до поставяне на потребителите във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото биха били, ако еврото не е въведено.

Превалутирането от левове в евро се извършва като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. След това получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая като когато е по-малко от 5, се оставя непроменена, а ако е повече от 5, се завишава с една единица.

На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки – разплащателни, депозитни, спестови и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс. Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат или в офиса на банка.

От датата на въвеждане на еврото изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите ще се извършва в евро.

СМЯНА НА ПАРИТЕ В БРОЙ

Българската народна банка от деня на въвеждане на еврото обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. 

Според проекта през първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в банките, но за суми над 30 000 лв. ще се иска предварителна заявка от 3 работни дни. Клонове на „Български пощи“ също ще обменят валута без такси през първите 6 месеца, но има ограничения в сумите - до 1000 лв. на ден на гише, а за по-големи суми ще се иска предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

Новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото, пише в законопроекта. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

ЦЕНИ В ДВЕ ВАЛУТИ

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след решението на Съвета за приемането на еврото и ще бъдат така до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото. Двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален/системен бон.

В продължение на един месец от фактическото влизане на България в еврозоната ще има период на двойно обращение на лева и еврото, в който хората ще могат да се разплащат и в двете валути. По време на този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчна моментна наличност. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

В законопроекта се регламентира още превалутирането на капитала на фирмите и акциите на акционерите, на дълговите ценни книжа, на дяловете в пенсионно-осигурителните фондове и др. Специален раздел описва как трябва да бъдат адаптирани за работа в евро информационните системи и регистри, както и всички счетоводни документи.

В преходните и заключителните разпоредби са включени промени в близо 50 други закони, в които изрично е посочена думата "лев" или нейни производни като "левова равностойност", като се заменят с "евро". За всички останали закони, в които са посочени конкретни суми в лева, се прилага предвидения в законопроекта принцип за автоматичност, според който „стойностите, посочени в левове, в съществуващите правни инструменти се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване“.

Крайният срок на получаване на становища по законопроекта е 24 април.

От МФ подчертават, че законопроектът е съгласуван с Европейската комисия и с Европейската централна банка, като в края на месец февруари 2024 г. е получено положително становище по него от ЕК. Очаква се официалното становище на ЕЦБ, което предстои да се получи, също да бъде положително, посочват от финансовото министрество.