Quantcast
Кметът на Царево продължава да крие визите за строеж на брега | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Кметът на Царево продължава да крие визите за строеж на брега

Георги Лапчев (ГЕРБ) отказва да направи публични данните за хотелите, ресторантите и общинските имоти
Обновена
5 432
 Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг
Строежът в м. Поляните

Кметът на община Царево Георги Лапчев продължава да се държи като феодал и да крие информация, която трябва да е публична и да е достъпна в интернет за всеки, който се интересува. Последният пример е със скандалния строеж в местността Поляните в Синеморец. Кадърът на ГЕРБ първо дълго отказваше да предостави документите за постройката, растяща в защитена екозона, като обясняваше, че "трети лица" (т.е. инвеститорът - известен столичен архитект), не разрешавали. А когато природозащитниците го притиснаха, позовавайки се на Закона за за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Лапчев пренаписа закона и изфабрикува нови "правила" - ако някой иска да чете папката за обекта, може да отиде в общината, но с изрична забрана да снима, копира или изнася листове. Обяснението - "трети лица" не били съгласни да се раздават току-така документи. 

 "Скандално, е че общината крие информация, която трябва да е качена на сайта, и се налага да искаме достъп по ЗДОИ", коментира инж. Николай Найденов, който си извоюва правото да се запознае с документацията за строежа, но само на място в общината. Кметът Лапчев явно отказва да влезе в 21-ви век - всяка община би трябвало да има има на уеб страницата си публичен регистър на издадените разрешения за строеж и там да са качени самите разрешения, но Царево няма. Не е качен в интернет и регистър на заповедите, даващи разрешения за изработване или за промени на подробни устройствени планове. Липсват още над 10 е-регистъра, вкл за хотелите, заведенията, паметниците на културата и др.

"Всички тези липси на създават усещане за непрозрачност, за нередности, пречка са за граждански контрол и са предпоставка за взимане на грешни решения или провеждане на неудачни политики от страна на администрацията и общинския съвет“, обяснява инж. Николай Найденов, който е член на фейсбук групата Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг".

 

"Трети лица"

Кметът Лапчев твърди, че е забранил да се изнасят документи за строежа в "Поляните" заради "засягането на интересите на трети лица, които изрично са заявили несъгласието си за предоставяне на достъп до засягащата информация". Това е абсурдно, тъй като всички други институции решават проблема с несъгласните "трети лица", като заличават личните им даннни в документите, които публикуват, обясняват от "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг". Не може да се крие информация, която се отнася за имот, влизащ в границите на Природен парк",  в две защитени зони от екомрежата "Натура 2000" и в непосредствена близост до природната забележителност "Корабите".  При това от строежа попада  в 100-метровата крайбрежна Зона А, а оградата му прекъсва пешеходния достъп по морето, посочват природозащитниците. Както вече стана известно, вилата на столичния архитект е само "пилотен" проект.  Местността е заплашена да се превърне в жилищен комплекс, тъй като има планове за изграждане на още поне още 30 крайморски "къщурки".

 

"Насърчете" кмета Лапчев с писма

"Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" приканва гражданите да притиснат пазителя на тайните, който управлява община Царево и всеки да му израти искане по Закона за достъп до обществена информация за обекта, която той така старателно пази. В заявлението е добре да се посочи, че документите трябва да бъдат изпратени по електронна поща (законът позволява искателят да определри формата за получаване на документите).  Мейлът на общината е е-мейл: [email protected]

"Идеята на кампанията е най-накрая и веднъж завинаги ръководството на община Царево да разбере, че общественият интерес е по-важен от този на "третите лица", коментира Борислав Борисов от групата за спасяване на Синеморец от съдбата на Слънчев бряг.  

 

 ***

За улеснение на хората, които искат да се включат в кампанията, гражданската инициатива е подготвила примерно заявление по ЗДОИ: 

 

До:

Кмета на Община Царево

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

От ………………………………………………,

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………,

Имейл: ……………………………………..

 

Уважаеми г-н Кмете,

На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена наличната в Общинска администрация Царево информация относно: строеж, находящ се в непосредствена близост до брега на морето.

Във връзка с това, желая да ми бъдат предоставени следните документи:

  1. Разрешението за строеж за сграда и съоръжения в с. Синеморец, местност „Поляните“, УПИ III-222, или ПИ 66528.2.262, съгласно чл.5 и 5а от ЗУТ.
  2. Инвестиционни проекти по част „Геодезия“ и част „ВиК“ (само чертежи и обяснителна записка за външните връзки показващи начина на  водоснабдяване и отвеждане на битовите отпадъчни води), част Електро (само чертежи и обяснителна записка за външните връзки показващи начина на електроснабдяване) , отнасящи се до описаните в. т.1, УПИ III-222, или ПИ 66528.2.262. Подчертавам, че не са ми нужни части от проектната документация на инвестиционния проект, които се отнасят за вътрешността на самата сграда, които предполагам, че съдържат информация, засягаща трети лица.
  3. Всички налични протоколи, издадени по време на строителството – протокол за откриване на строителна площадка, констативен акт за установяване съответствие на строежа с издадените строителните книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, и други.
  4. Оценка за съответствие на инвестиционния проект.

Държа всички лични данни в посочените документи да бъдат заличени, за да не се засягат трети лица. И за да бъде изключена възможността за отказ от Ваша страна по тази причина.

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма: копие по електронен път: e-mail

 

С настоящето заявление, желая да Ви обърна внимание, че на сайта на Община Царево, все още няма публичен регистър на издадените разрешения за строеж, както и липсват на портала за отворени данни https://data.egov.bg/, следните регистри: „РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА ЦАРЕВО“, „РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ“, „РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ“, „РЕГИСТЪР НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, „РЕГИСТЪР ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП- ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ“, „ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, „РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО“, „РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА“.

Всички тези липси на публични регистри създават усещане за непрозрачност в Община Царево, лишават самата община от граждански контрол и са предпоставка за взимане на грешни решения или провеждане на неудачни политики от страна на администрация и общинския съвет."

 

Известно ми е, че съгласно чл.29, ал.2 от ЗДОИ при неуточнен предмет на исканата от мен информация, заявлението остава без разглеждане.

 

 

Дата: ……………….                                                        С уважение:……………     

     

Още

Пак има сигнал за поразии в защитена зона Силистар

20.07.2019

1812
Кметът на Царево за Арапя: Да го национализираме ли, като не му е красиво на някого

24.01.2019

8699
Кабинетът прие тарифата за тол таксите

18.12.2019

4085