Медия без
политическа реклама

Кметове искат 110 млн. лв. компенсации за загуби от данъчни преференции

Най-много свива общинските приходи наполовина намаленият налог за основно жилище

13 Февр. 2024МИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова
Според закона за публичните финанси, когато държавата въвежда облекчения за местни данъци и такси, трябва да компенсира бюджетите на общините.

Общините са претърпели загуби за 110 080 546 лв. през 2023 г. от предоставени от държавата различни данъчни преференции. Сумата, с която са ощетени местните бюджети, представляла 8,1% от данъчните приходи на общините през миналата година.

Националното сдружение на общините за първи път е провело проучване за влиянието върху общинските бюджети на данъчните облекчения и отстъпки, предоставени в Закона за местните данъци и такси. В проучването са се включили 210 общини (79% от всички) с общо малко над 5  милиона партиди на физически и юридически лица, получили облекчения, отстъпки или освобождаване от данъците върху недвижимите имоти, върху превозните средства, патентен данък, таксите за битови отпадъци и за различни технически услуги.

Резултатите от това проучване са основа за търсене на механизъм за компенсиране на общините за намаленията на собствените им приходи, посочват от сдружението. Оттам напомнят, че само държавата може да предоставя данъчни облекчения и според Закона за публичните финанси, когато намалението в приходите от местни данъци и такси произтича от провеждането на държавна политика, то държавата следва да компенсира това намаление.

В общия размер на намалението на приходите най-голям е размерът на отстъпките от данъка върху недвижимите имоти - 76.6%. Най-високи дялове в преференциите за този вид данък имат тези за:

имот-основно жилище, за който данъкът се заплаща с 50% намаление – 44% от общия обем намаление на данъчните приходи, т.е. малко над 44 млн. лв., като от нея се възползват 37% от данъкоплатците, ползващи облекчения;

- имотите публична държавна и общинска собственост, които са освободени от данък и въпреки ниския си дял в общия брой партиди, формират 30% от спада на общински приходи; т.е. 33 млн. лв. загуба

- отстъпките (от 5%) за предплатилите до 30 април целия размер на данъка - 11%, като от тази мярка се възползват най-много лица - 49% от ползващите данъчни преференции; 12.108 млн. лв.

имот-основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто (данъкът е със 75 на сто намаление) - 8% от загубата, като само 4% от ползващите данъчни преференции попадат в тази категория данъкоплатци.

На следващо място по влияние върху собствените приходи на общините в резултат на въведените данъчни преференции е данъкът върху превозните средства, облекченията при който формират 22,1% от общия спад. Най-съществен принос за това имат:

- леки автомобили, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, за които не се дължи данък – дял 34% от спада на собствените приходи, като от тази възможност се възползват 37% от данъкоплатците; средната стойност на намалението за 1 партида е в размер на 55 лв.;

- електрическите автомобили, които са освободени от данък, формират 22% от общия размер на отстъпките за този вид приходи, при 1% дял на партидите. Средната сума на не постъпващите по общинските бюджети средства от 1 партида за тези автомобили е 435 лв. По данните от общините, броят на електромобилите е 12 093;

- автобусите и товарните автомобили с екологични категории - Евро 4 и по-високи от нея (20% и 50% отстъпка) са 22 хиляди и формират 12% спад на данък върху превозните средства.

В общата сума на облекченията почти незначителни са тези за патентен данък (0,6%), такса битови отпадъци за молитвени домове, храмове и манастири (0,4%) и такса за технически услуги за бюджетни организации и БЧК (0,3%). При патентния данък най-висок дял от отстъпките заемат тези за пенсионерите, извършващи такава дейност (37%) и за лицата с намалена работоспособност (34%).

Данъчни преференции се дават и за сгради над определен клас за енергоефективност. От сдружението отчитат като положителна промяна последните изменения в ЗМДТ, с които се завишават изискванията за ползване на данъчни облекчения за постигнат клас енергийна ефективност – от такива вече ще се ползват само сградите, които имат постигнат клас „А“ (до края на 2023 г. временно освобождаване от данък сгради за пет до осем години се даваше за сгради с енергоефективност клас В, С и D).

От сдружението на общините припомнят, че са опитали да предложат и нов механизъм за изчисляване на данъчната основа на имотите, от която зависи размера на данък сгради. Идеята бе сегашните данъчни основи да се изравнят с пазарните цени, но тя бе отхвърлена от депутатите в Народното събрание.

В рамките на дискусиите по подготовката на Законопроект за електрическата мобилност и по повод увеличението на броя на електрическите автомобили НСОРБ предложи завишаване на изискванията. Подобни стъпки могат да бъдат направени и по отношение на подобряването на разбирането за "основно жилище", посочват още от НСОРБ.

Още по темата