Медия без
политическа реклама

Децата до 7 г. ще учат дистанционно максимум по 30 минути на ден

МОН и Сдружението на общините изпратиха препоръки за организацията на дейностите в забавачките по време на извънредни мерки

Илияна Кирилова

Децата в задължителна предучилищна възраст, на които са изпратени образователни материали от учителите от детските градини, следва да стоят пред екраните не повече от 20-30 минути. Това се казва в препоръки на министерството на образованието и Националното сдружение на общините, свързани с организация на дейностите в детските градини и в центровете за личностно развитие в периода на извънредно положение и изпратени наскоро до ресорните заместник-кметове на общини.

"Кризисната ситуация налага търсене на възможности за заместващи занимания и поддържане на взаимодействието с децата в предучилищното образование, за да не бъде допуснато изоставане в процеса на придобиване на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и за развитието му като личност", се казва в писмото на двете институции. Затова, след обсъждане със социалните партньори те са направили подбор на примерни практики, осъществявани в отделни общини, които могат да бъдат приложени и на други места в страната. Всички те имат препоръчителен характер, а конкретната организация на дейностите се осъществява от общините съвместно с директорите на съответните институции.

Една група от препоръките са свързани с процеса на педагогическо взаимодействие. "Обучителен процес не се осъществява, а учителите подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин", пише в насоките. За целта учителите могат да предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. Те могат да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри и т.н. "Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с деца пред екран", казват от МОН. Това обаче е разрешено за деца в предучилищна възраст, т.е. на 5 и 6 години, но при две условия - родителите изрично да са заявили желание за подобно дистанционно обучение и престоят на децата пред екран да не надхвърля 20-30 минути дневно. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които могат да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и др.

Дейността на педагогическите специалисти следва да бъде организирана при спазването на разумен баланс между заетост и ползване на платен отпуск. За учителите на децата от 3-та и 4-та група например е подходящ режима на работа 2/3 - 2 от дните от седмицата да са работни, а в 3 да се ползва отпуск, като следващата седмица да е обратно. За учителите от 1-ва и 2-ра група пък препоръката е за режим на работа 1/4, т.е. един от седмицата да работят, а останалите 4 да са в отпуск. Психолозите и педагогическите съветници също може да бъдат включени в въпросния режим 1/4.

Необходимостта от заместващи занимания и конкретният начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата следва да е по преценка на детската градина при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците. В детските градини, където родителите на децата не притежават умения за работа с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията могат да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал.

По отношение на дейностите на непедагогическия персонал от МОН и Сдружението на общините съветват те да бъдат организирани съобразно конкретните потребности на детската градина, като периодът до отпадане на ограниченията може да бъде използван за поддържане на оптимални условия и за извършване на необходими текущи дейности, в т.ч. почистване, хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства. Непедагогическите специалисти биха могли да се включват в дейности и в дейности за подкрепа на педагогическите специалисти - например носене по домовете на дидактически материали и др. Тези дейности могат да се осъществяват единствено при съгласие на родителите и при спазване на мерките за социална изолация и използване на лични предпазни средства.

Не е препоръчително включването на непедагогическия персонал в други дейности, свързани с контакт с рискови лица - например носене на храна на хора, които са под задължителна карантина, заради риска за здравето на децата след възобновяване на дейността на детските градини. Вместо това те могат да приготвят храна, да пакетират хранителни продукти и др.

За центровете за подкрепа на личностното развитие препоръките са също да се работи само при заявено желание от родителите, като логопедична подкрепа, кариерно консултиране, дейности по интереси и др. могат да се извършват в рамките на 2 дни, а останалите 3 педагозите да си пускат платен отпуск.

Детски градини, и дори ясли, в някои общини като Русе, Варна, Бургас и София вече започнаха да предлагат дистанционно обучение на възпитаниците си.

 

 

 

 

Още по темата