Медия без
политическа реклама

Близо 3500 неприети в ясла деца ще получат компенсации

За 2023 г. за тях са отделени 10 млн. лв.

Илияна Кирилова
Родителите на неприети в ясла или градина деца имат право на 413 лв. месечно

Родителите на 3459 деца ще получат компенсации до края на 20223 г. заради това, че децата им не са били приети на ясла. Това става ясно от проект на наредба на здравното министерство за условията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на родителските разходи за отглеждане и обучение на деца, неприети в детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина поради липса на свободни места.

От юли 2022 г. и децата от 3-месечна възраст до 3 години получават компенсации, ако не са приети в ясла, по подобие на децата от детските градини (от 3 г. до постъпването им в първи клас), които бяха включени в мярката още през 2020 г. Това обаче става по силата на постановление на МС, чието правно действие е изчрепано. То важеше 2022 г., когато за компенсации за неприети в ясла деца бяха предвидени 600 хил. лв. Тези средства се оказаха крайно малко, поради което се наложи да бъдат осигурени допълнително средства от централния бюджет. За 2023 г. за компенсации за най-малките вече са планирани 10 млн. лв. С промени в закона за здравето бе решено, че условията за предоставяне на въпросните средства следва да се опишат в наредба, за която да отговаря МЗ. За компенсациите на децата от 3 г. до постъпването им в първи клас също има наредба, която се изпълнява от МОН.

Критериите за получаване на средства и за най-малките деца в яслите остават същите като при по-големите деца в детските градини. За да имат право на компенсации, техните родители трябва да отговарят едновременно на няколко условия - детето да е кандидатствало в общинска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район е настоящият адрес на детето; то да не е прието поради липса на свободни места; да не е записано в общинска детска ясла; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет (с изкл. на месечни помощи за отглеждане на дете), или подпомагане по оперативни програми; за отглеждане на детето да не се ползва отпуск. Родителите ще могат да си възстановяват два вида разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им - за заплащане на такси по договори с частна детска ясла или за заплащане на възнаграждения по договори с физически лица, като физическото лице може да сключва такива договори за не повече от 3 деца.

Средно месечният брой на децата, за които ще могат да бъдат компенсирани разходите за юни - декември 2023 г., е изчислен на 3 459. Те ще имат право на максимум 413 лв. на месец, колкото е средният месечен размер на средствата за издръжката на едно дете в предучилищното образование.

Родителите, които желаят да получават компенсиране, трябва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето. Предвижда се общината да извършва проверка на подадените документи, да одобрява размера на допустимите разходи, подлежащи на компенсиране и да уведомява родителите, които имат право да ги получават. Когато условията не са налице, кметът на общината ще издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите, който може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Припомняме, че до март т.г. държавата бе изплатила над 5.4 млн. лв. компенсации на неприети в градина деца.

 

ЛИПСИ

По данни на НСИ към 31 декември 2022 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 33 193 места в тях. Децата в детски ясли в края на годината са 30 544. Осигуреността с места в детски ясли към този период за страната е 19.5% (на 100 деца), като най-висока е в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%), а най-ниска - в областите Сливен (10.5%) и Пазарджик (10%). Обхватът на децата, отглеждани в тези заведения, е средно 17.9% за страната.

Основният брой на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на места се концентрира в най-големите градове. На 100 деца в София-град например осигуреността с места е 22%, в община Пловдив - 17%, в община Варна -18%, в община Бургас - 20%. По данни на НСИ към 30 юни 2023 г. броят на кандидатствалите деца е около 2 пъти по-голям от броя на местата в общинските детски ясли и яслените групи, съответно и приемът на деца е два пъти по-малък от броя на кандидатствалите. За Столична община кандидатствалите деца към края на юни са 13 389, а броят на приетите за този период е 5 382. За община Варна за същия период броят на кандидатствалите деца е 2 352, а броят на приетите - 1 346.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи:

деца, ясла, компенсации

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?