Quantcast

Медия без
политическа реклама

Трудов стаж се признава и в случаи, когато не се работи и няма договор

Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на работа?

Х.С., София

------------------

Трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, или времето, през което лицето е работило като държавен служител. Това разпорежда Кодексът на труда (КТ). На практика това означава, че съответният човек трябва да има трудово или служебно правоотношение, както и да извършва някаква работа.

Веднага след това обаче КТ започва с изключенията. Така в специален текст е посочено времето по трудово правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил, и са изредени определи хипотези. Такива случаи са например почивните и празничните дни. Пак за трудов стаж се признава и времето на ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. Има случаи на неплатени отпуски, които също се признават за трудов стаж, но те трябва да са изрично предвидени в нормативни актове. 

За трудов стаж се признават и ползваните неплатени отпуски за време на неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Същото се отнася и за времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството.

Има и няколко случая, в които трудов стаж се признава и поради вина на работодател. Така за такъв се счита времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа. Същото е и когато трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза.

Това обаче изобщо не е всичко. КТ признава за трудов стаж и време, в което дори не е съществувало трудово правоотношение. И тук има изредени няколко хипотези. Най-важната от тях е тази, при която работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. Стажът тук се брои и признава от датата на уволнението до възстановяването му на работа.

Отново се признава за трудов стаж времето, в което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление. Същото се отнася и за лице, изтърпявало наказание "лишаване от свобода", което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено.

Друга хипотеза за признаване на трудов стаж е, когато работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка. Същото се отнася и за лице, което е останало без работа и е получавало обезщетения за безработица, или е бил включено в школи и курсове за преквалификация. Стаж се брои и за майката, бащата, осиновителката или осиновителя, които се грижат за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?