Медия без
политическа реклама

КОНСУЛТ

Работодателят е длъжен да изслуша работник, преди да го накаже

Може ли работодателят ми да ме накаже, без да ме изслуша? 

Г.К., София

 

В действащия Кодекс на труда има специален раздел, озаглавен "Дисциплинарна отговорност". Именно там е записано, че "виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина". Нарушителят пък се наказва с изрично предвидени дисциплинарни наказания. Те могат да се налагат обаче независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. Това означава, че едно лице хем може да бъде дисциплинарно уволнено, хем от него може да се търси и имуществена отговорност, ако от нарушението му са последвали някакви вреди.
КТ изрежда и видовете нарушения на трудовата дисциплина, за които може да се наложи наказание. Сред тях са например закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време. Както и ако работникът се яви на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи. Или пък ако не изпълни възложена работа или законно нареждане на работодателя.

Наказания може да има и при произвеждане на некачествена продукция, неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда, злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия. Те може да се налагат и при неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Видовете дисциплинарни наказания пък са забележка, предупреждение за уволнение и най-тежкото - уволнение. Необходимо е да се знае, че при определяне на дисциплинарното наказание е задължително да се вземе предвид тежестта на нарушението. Задължително се отчитат и обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.  Важно е и друго - че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
И тук стигаме до чл.193 от КТ, където е записано, че "работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства". Нещо повече. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание. И то без изобщо да разглежда спора по същество. В този смисъл при конкретните въпроси шансовете за успех при едно дело са много големи. Трябва да се знае обаче, че съдът няма да отмени дисциплинарното наказание на това основание, ако обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. Например, ако се е скрил, избягал, отказал. И това е документирано или пък има свидетели.

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Това трябва задължително да се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено наказанието, както и законния текст, въз основа на който се налага.

 

 

 

Още по темата