Quantcast

Медия без
политическа реклама

Работодател може да уволни и без предизвестие

Възможно ли е работодател да уволни някой без предизвестие?

И.С., София

 

В Кодекса на труда има специален раздел, озаглавен "Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие". Става дума за текстовете на чл. 330 от КТ. Веднага трябва да се натърти, че във въпросните разпоредби законодателят изрично е изброил всички хипотези на прекратяване без предизвестие. Вън от тях то не е поне юридически възможно.

Изрично е посочено, че работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда. Това означава, че той ще бъде настанен в място за лишаване от свобода и на практика работодателят не може да го ползва по какъвто и да е начин.

Пак без предизвестие може да бъде прекратен и договор с работник или служител, който бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен. Това може да стане с присъда по наказателно дело - например осъден лекар да не може да бъде лекар определено време или пък професионален шофьор, причинил тежка катастрофа след употреба на алкохол, и др.

Пак без предизвестие се прекратява договор, ако на работника или служителя бъде отнета научната степен. Това е, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен. Например работещ във висше учебно заведение, в БАН и т.н. Въпросното право на работодателя се активира и ако съответният служител е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

Работодател прекратява договор без предизвестие и ако работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване. Същото се случва и ако бъде дисциплинарно уволнен.

Работодателят може да се възползва от това си право и ако не уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост. 

Пак без предизвестие може да се прекрати договор и ако е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ. Това е например случай, при който служител или работник би се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Същото се отнася и ако лицето е или пък стане едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Правото на работодателя да прекратява договор без предизвестие се разпростира и върху случаите, при които има влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Във всички тези случаи работодателят не дължи никакво обезщетение.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?