Медия без
политическа реклама

Как да смените банката заради високи такси?

Ако договорът е продължил по-дълго от 6 месеца, не се начислява такса за закриване на платежната сметка

08 Апр. 2022
Илияна Кирилова

Таксите, които банките налагат за обслужване на клиенти, непрестанно растат, без това да е свързано непременно с подобряване на услугата. Всяка банка е задължена два месеца преди промяна в тарифата да уведоми потребителите и ако те не са съгласни, могат да откажат в този двумесечен период платежната услуга и да прекратят договора си с банката, без да дължат неустойки и други разноски. Обикновено тези уведомления се качват на сайтовете банките и трудно могат да бъдат забелязани, преди промяната в тарифата да влезе в сила.

Но дори и да изпуснете този срок, е добре да знаете как можете да смените банката по принцип. В интернет вече могат да се открият множество платформи, които предлагат сравняване на банковите такси, и да се избере по-изгоден вариант. 

Как да прехвърлите платежна сметка от една банка в друга?

Стъпка 1: Открийте платежна сметка в желаната от вас банка (приемащата банка) в същата валута, в която е сметката ви в банката, която искате да напуснете (прехвърлящата банка).

Стъпка 2: Подайте в банката с новата ви банкова сметка Искане за прехвърляне на платежна сметка по образец на банката.

Стъпка 3: Това е. Банките правят всичко необходимо, след като получат от вас разрешението.

С искането ви се дава избор да посочите още кои конкретни входящи кредитни преводи, нареждания за периодични преводи и съгласия за директни дебити трябва да се прехвърлят, както и датата, от която нарежданията за периодични преводи и директни дебити да започнат да се изпълняват от приемащата банка. Може да поискате лично да информирате своите платци и получатели на средства, като в такъв случай приемащата банка ще ви издаде стандартни уведомителни писма с данните за платежната ви сметка.

ВНИМАНИЕ! По време на изпълнението старата ви банка не може да блокира преводи преди посочената от вас дата в разрешението за прехвърляне на платежната сметка.

 

За кои неща банките не могат да начисляват такси:

• за достъп до отнасящата се за потребителя информация относно съществуващи нареждания за периодични преводи и директни дебити, съхранявани от прехвърлящата или от приемащата банка.

• за предоставяне на информация за входящите периодични кредитни преводи и съгласията за директните дебити, извършени по платежната сметка на потребителя за предходните 13 месеца.

 

ВНИМАНИЕ! Ако рамковият ви договор в банката, която напускате, е продължил по-дълго от 6 месеца, същата банка не може да ви начисли такса за закриване на платежната сметка съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, но други дължими такси следва да бъдат заплатени, припомнят от "Активни потребители".

Когато в определени случаи се начисляват такси, съгласно закона те трябва да бъдат приемливи и да съответстват на действителните разходи на банката. Ако някоя от банките не спази задълженията, които има по прехвърляне на платежната сметка и потребителят непосредствено от това понесе финансова загуба, той има правото да му бъдат възстановени загубите. Има изключения при извънредни и непредвидими обстоятелства, но в случай че се съмнявате, може да се свържете с "Активни потребители" за консулт.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата