Медия без
политическа реклама

Даряването на имот става чрез писмен договор и пред нотариус

Красимир Добрев
Красимир Добрев

Има ли някакви специални изисквания, когато се дарява недвижим имот? Как се оформя дарението в тези случаи?
Т. С., София

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Това е записано в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Именно тук са и първите основни правила, свързани с дарението. От тази норма става ясно, че даряването става с договор, който е задължително безвъзмезден. Освен това трябва да има приемане от страна на надарения, а съответната движима вещ или недвижим имот се отстъпва веднага с подписването на договора.

Важно е да се отбележи, че при дарението надареният не поема никакви задължения. За него има само права - той придобива право на собственост върху вещта, с която е надарен. 

Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост - движима или недвижима, пари или кола, парцел или апартамент. Може да се даряват и ценни книги, дори вземания. Така например, ако някой има да взема от някоя фирма за извършен от него труд възнаграждение, той може да го дари на друг човек. 

Задължително е обаче собствеността, която ще се дарява, да съществува реално. Обещанието за дарение не произвежда никакво действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, с който е направен, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни. Не може например като условие да е записано надареният да евтаназира дарителя.

И тук стигаме до това в каква форма се осъществява дарението. Оформянето на дарението много често става пред нотариус. По закон дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

Може и специален закон задължително да изисква движима вещ да се дари по особен начин. Такъв е случаят с автомобилите. При тях не може да се дари чрез просто предаване на автомобила. Тук трябва да има писмен договор с нотариална заверка на подписите. Що се отнася до ценните книги, то в зависимост от вида им даряването става или чрез джиро, или чрез цесия, или чрез подаряване чрез предаване.

Когато обаче се даряват недвижими имоти или вещни права върху тях, то трябва формален писмен договор, оформен пред нотариус. Тук тази форма е изискване за действителност. Става дума на практика за изготвяне на нотариален акт, към който се прилагат редица документи, като например документ, че дарителят е собственик на подарявания имот.

За дарението е важно да се знае, че ако дарителят е физическо лице, то той трябва задължително да е дееспособен. Законът е изричен в постановката, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни.

Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен. Непълнолетният с встъпването си в брак става дееспособен, но той например може да се разпорежда с недвижим имот само с разрешение на районния съд по местоживеенето му. Тоест не може сам да го дари. Дарение може да получи всяко физическо или юридическо лице. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

консулт, дарение, оформяне

Още по темата