Quantcast
Адресна регистрация се прави и с декларация от собственик на имота | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Адресна регистрация се прави и с декларация от собственик на имота

2 116

Мога ли да имам адресна регистрация в имот, на който не съм собственик, и ако да, каква е процедурата?

В.Щ., София

Законът за гражданската регистрация (ЗГР) разпорежда, че адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица. Те правят това по заявка от съответното лице.

Заявителят трябва само да представи копие от документ, доказващ собствеността върху имота. Това означава, че за собствениците процедурата е лесна.  

Регистрация на такъв адрес обаче могат да правят и хора, които не са собственици. Те също трябва да подадат заявление до общината. Но заедно с това е необходимо да представят и писмено съгласие на собственика на имота. Последното става чрез декларация по образец, подадена лично пред общината, или с нотариална заверка на подписа.

Такава декларация не се подава, ако става дума за извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота, определя законът. 

За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, също не се представят документи за собственост и декларация съгласие от собственик. В тези случаи обаче за удостоверяване на посочените обстоятелства - че се живее при условията на фактическо съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез друга декларация - по образец, подадена лично пред общината, или с нотариална заверка на подписа.

В случаите на регистрация на основание договор за наем следва да се предоставят доказателства за ползване на имота за жилищни нужди. Например удостоверение за декларирани данни от служба за местни данъци и такси, удостоверение за ползва на ателие за жилищни нужди, а не за творческа дейност.

За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, също не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

Важно е да се знае и още нещо много важно. По закон броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Още

Отказ за адресна регистрация може да се обжалва в съда
ЕП настоя Москва да върне архивите на България

17.09.2021

15097
Партиите започнаха да заиграват с неваксинираните

20.08.2021

Обновена

6639