facebook
twitter

Консулт

Полученото по дарение от единия съпруг по време на брак си е само негово

2189
Снимка: Архив

Ако съпруг получи имот по дарение или го наследи по време на брака, той влиза ли в съпружеското имущество и дели ли се при евентуален развод?
В.У., София

Общото правило за имуществените отношения между съпрузите, които са в режима на т.нар съпружеска имуществена общност (СИО), е записано в чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс (СК). Според тази разпоредба вещите и правата върху тях, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Въпросният съвместен принос може да се изразява не само в носенето на пари вкъщи, а в много други неща - влагането на средства и труд, в грижи за децата, работа в домакинството. 
Всичко това означава, че по принцип по време на брака двамата съпрузи имат по една втора идеална част от имуществото, което притежават. И ако например се разведат, то те ще получат по една втора и реални части от същото това имущество.
От общото правило за общността обаче има няколко изключения. Именно чрез тях СК определя и кое имущество се счита за лично и е извън сферата на съпружеската имуществена общност. Така чл. 20 от Семейния кодекс (СК) определя, че вещите, правата върху вещите и паричните влогове, придобити преди брака, са лично, индивидуално имущество на този, който ги е придобил. Пак за лично имущество се считат и вещите и паричните влогове, които са придобити по наследство и по дарение. В този случай дори е без значение дали те са получени преди или по време на брака. За лични се считат и вещи - но само движими, които, макар и придобити по време на брака, служат на един от съпрузите за обикновено лично ползване или за упражняване на професия.
От горното става ясно, че полученото и по дарение, и при наследяване си е лично имущество на съпруга, който ги е получил. Дарението може да бъде получено както от родители, от близки, така и и всякакви други лица, фирми, организации.
Тук веднага възниква въпросът какво става, ако например бъде продадено имущество, придобито по дарение или наследство. Дали например парите стават част от СИО? СК има отговор, който също е изключение от общото правило за имуществена общност. Това е т.нар. пълно или частично преобразуване (трансформация) на лично имущество. Така според чл. 21, ал. 1 се считат за лични вещите и влоговете, придобити през време на брака изцяло с лично имущество от наследство или дарение или с друго лично имущество. Това е пълна трансформация. При частичното преобразуване - уредено във втората алинея, може да се претендира за лично притежание на съответна част от имот, придобит с лично имущество. Тази претенция става със специален иск до съда, който е установителен. Той може да се предяви при делба. Няма забрана това да се прави и по време на брака. С този иск се търси решение, с което даден имот да бъде определен като лично имущество, както и да не се дели заедно с имуществената общност. 
Фактически съдът изследва дали например претендираният като лично имущество апартамент е придобит изцяло с лични средства, имащи извънсемеен произход. Ако например единият съпруг претендира за придобиване чрез дарени средства от родителите, то тогава съдът изследва какво е било тяхното материално положение, дали е било възможно да отделят средства, по какъв начин са предоставени парите и т.н. Същото е при частичната трансформация. Тогава просто се доказва, че само част от определен имот е лична собственост, защото е била купена с лични, наследствени или дарени средства. Съдът определя като личен дял толкова, колкото се докаже.
 

Все още няма коментари

Още

Адресната регистрация продължава да е задължителна
Роднините по сватовство не наследяват
Какво се случва със семейното жилище след развод?

Влез или се регистрирай за да коментираш