Медия без
политическа реклама

Пандемията намали броя на върнатите в клас деца

РУО-София призовава директорите да организират допълнителни обучения за учениците в риск от отпадане

Илияна Кирилова

Пандемията и последвалото онлайн обучение забавят решаването на един от най-големите проблеми в средното образование - твърде големият дял на отпадащи от училище деца. Това става ясно от кореспонденция между регионалното управление на образованието в София и директори на училища в края на миналата година.

В последните три години МОН провежда кампания по връщане и задържане на учениците в клас, като най-висок коефициент на обхванатите деца и ученици е постигнат към втория срок на миналата учебна 2019/20 г., т.е. в началото на 2020 г. Според министерството това се наблюдава в по-голяма степен сред децата на възраст от 5 до 7 години, което се дължи на фокуса върху тези възрастови групи в работата на екипите за обхват. През есента обаче, в началото на настоящата учебна година, коефициентът бележи малък спад спрямо втория учебен срок на 2019/2020 г., въпреки че все пак остава по-висок от нивото през 2017 г., когато започна кампанията.

Предприетите от МОН мерки и работата на екипите за обхват за установяване статуса на всяко дете и ученик имат своя принос за намаляване на последиците от неприсъственото обучение за децата и учениците в риск от отпадане, посочват от регионалното управление. Въпреки предприетите действия обаче преустановяването на присъственото обучение е повлияло негативно на следните аналитични показатели: спад на коефициента на обхванати 5- и 7-годишни, което за първата година на задължителното предучилищно и на задължителното училищно образование е с много силни последствия за по-нататъшното обучение, намаляване броя на върнатите и задържани деца и ученици, увеличаване броя на необхванатите (незаписани и отпаднали) деца и ученици, увеличаване броя на новоотпадналите деца и ученици.

Поради всички тези негативни тенденции директорите на училища в София, но и в страната, са приканени да вземат специални мерки. Едно от тях е осигуряване непрекъснатост на дейността на екипите за обхват, като взаимодействието между институциите е съобразно ситуацията с конкретната епидемичната обстановка. Усилията да се съсредоточат преди всичко на ниво образователна институция за своевременно установяване на статуса на всяко дете и ученик, както и прилагане на целенасочени мерки за недопускане на изолирането му от образователния процес, особено когато обучението се провежда от разстояние, съветват от регионалното управление по образованието в столицата.

Оттам препоръчват във фокуса на работата на екипите за обхват да бъдат необхванатите децата и учениците в риск от отпадане, особено децата на 5-7 години, както и върнатите в образователната система, за да не се допусне повторното им отпадане поради прекъсване процеса на образователната им интеграция. За целта трябва да се предвидят алтернативни начини за доставяне на учебни материали, мобилизиране на образователните медиатори и социалните работници и др. За преодоляване на натрупаните пропуски в усвояването на учебното съдържание пък "следва да се организира допълнително обучение за учениците в риск от отпадане, както и прилагане на другите форми на обща и допълнителна подкрепа".

 

КРИТИКА

Проблемът бе отчетен и в годишния доклад за състоянието на просветната система у нас на организацията "Образование България 2030". Въпреки успешното връщане или записване за първи път на 49 000 деца и ученици в образователната система, Механизмът за обхващането и задържането им в клас не успява да се справи с високите нива на отпадане от образованието, смятат експертите. През 2019/20 г. 3% от учениците са напуснали училище преждевременно - дял, почти непроменен за последните 5 г., а едва 78.7% от децата посещават детска градина (при средно 95.4% за ЕС). Мерките, които трябва да се справят с тези проблеми - като задължителна градина за 4-годишните и санкции за непосещаване на училище, имат противоречив и неясен ефект. Тук основният им съвет е МОН да направи задълбочен анализ на механизма, особено в частта му "задържане", където има ниска ефективност, както и да се добавят нови мерки спрямо различните причини за отпадане, вкл. допълнителни дейности по адаптиране на учениците в клас и превенция на повторното им отпадане.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?