Quantcast

Медия без
политическа реклама

Увеличението на пенсиите ще се изплаща от януари

Официално всеки втори пенсионер ще е с минимална пенсия след Коледа

14 Дек. 2021
Илияна Кирилова

Увеличенията на пенсиите от Коледа ще се изплатят през януари, потвърди днес Националният осигурителен институт в подробна информация за промените. От 25 декември влизат в сила редица решения, гласувани с актуализацията на бюджета за 2021 г. Те ще бъдат в сила и следващата година.

От 25 декември размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 24 декември 2021 г., ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане. Коефициентът за всяка година осигурителен стаж без превръщане се променя от тази дата от 1,2 на 1,35.

С по-високия процент ще бъдат служебно преизчислени и всички над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г., включително, като при това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преиз­числи и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително. Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването, обясняват от НОИ.

Преизчислените размери на пенсиите си лицата ще започнат да получават с редовното месечно плащане за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г.

Продължава да не е ясно как ще се осъществи обещанието на новите управляващи да няма пенсионери, които ще получават догодина по-малко от сега. Така хем е ясно например, че минималната пенсия ще бъде 370 лв., хем социалният министър Георги Гьоков уверява, че хората ще продължат да получават 420 лв. (300 лв. основен размер плюс 120 лв. антикризисна добавка). Ако това е въпрос на добавки, както твърди Гьоков, не е известно колко време ще се изплащат те.

 

МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 на 370 лв. от 25 декември. Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например:
- 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента – не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж);
- 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. – за над 90 на сто;
- 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) – за наследствените пенсии.

С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент. Така официално всеки втори пенсионер ще е с минимална пенсия.

 

МАКСИМАЛНА ПЕНСИЯ
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава – от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. „таван“ на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

 

ПРОГНОЗА

Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от 537,50 лв. през тази година да се увеличи до 580,50 лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8%. В сметките е включена и изплащаната през 2021 г. на всички пенсионери еднократна допълнителна сума към пенсиите, известна като „ковид добавка“.

 

ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД

За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж.


ИНФОРМИРАНОСТ

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицето при поискване. В зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на интернет страницата на НОИ след началото на месец януари 2022 г.

Какво се знае за бъдещето на добавките:

Хората на минимална пенсия ще продължат да получават 420 лв. и след Нова година. Сумата обаче ще бъде формирана по различен начин - самият размер на пенсията се увеличава от 25 декември от 300 на 370 лв. добавката от 120 лв. се прекратява, но се отпуска нова добавка от 50 лв.

 

Още по темата