Медия без
политическа реклама

МВР уличи заместник на Фандъкова за финансови нарушения

Според икономическа полиция Дончо Барбалов е изразходвал нецелево и в нарушение на закона 85 млн. лв.

22 Февр. 2022Обновена
Илияна Кирилова
Приходите от такса смет могат да се харчат само целево.

Заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов е извършил бюджетно нарушение при изразходване на такса смет и срещу него следва да бъде образувано досъдебно производство. Барбалов е пренасочил 85 млн. лв. приходи от такса смет, които по закон са целеви, за дейности, несвързани с чистотата и е извършил престъпление по чл. 254а от Наказателния кодекс.

С такова мнение е завършила започнала от икономическа полиция проверка по медийни публикации за неправомерно изразходвани постъпления от предходни години от такса смет, научи "Сега" от източници в МВР. От общината отричат обвиненията и твърдят, че няма нарушение на закона. 

Според изнесените от икономическа полиция данни нарушенията са извършени при изразходването на недобори от непостъпили такса смет в предходни години. Събрани недобори от 2019 и 2020 г. не са постъпили в целевата сметка за постъпления от такса смет, а са влезли в общия кюп с приходи на общината и са изразходвани за други дейности. По закон приходите от такса смет са целеви, като общините изготвят подборни план-сметки за изразходването им.

Законът за местните данъци и такси предвижда и изричен текст, че неусвоените постъпления от предходна година от такса смет се използват за последващо финансиране на услугата. Сметната палата е потвърдила този начин на прилагане на закона след изрично запитване, а поискани от общината и Агенция за държавна финансова инспекция документи показват, че общата сума на недобори, насочени неправомерно към други дейности, възлиза на 84,5 млн. лв. 

Насочването на постъпления от такса смет към финансиране на други разходи е честа практика на общините, като през годините е имало изрично тълкуване на закона за местните данъци и такси от страната на Сметната палата. Според публикувано подробно становище на сайта на Сметната палата в секция "Правна рамка" неспазването на целевия характер при изразходването на тези средства е състав на престъпление по Наказателния кодекс (чл. 254а). В позицията си палатата е категорична, че целевият характер не се губи при суми, платени със закъснение, като нецелеви са само постъпленията от лихви заради забавянето.

 

НЕСЪГЛАСИЕ 

От Столична община изпратиха до "Сега" позиция, в която изразяват категоричното си несъгласие с твърдението за извършено бюджетно нарушение и престъпление. Ето какви са аргументите на общината:

"Всички приходи от такса битови отпадъци, събирани от Столична община за съответната година, се използват за дейностите по сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистота в териториите за обществено ползване. За това всяка година Столичният общински съвет приема план-сметка за дейностите по чистота, която съдържа прогнозни разходи на база прогнозни приходи пред календарната година, за която се определя и размера на таксата.

Недоборите са приходи за минали години, които не са внесени от задължените лица в периода, в който са начислени. В този случай дейностите по изпълнение на План-сметката за тези минали година са били дофинансирани с други собствени приходи на общината. Събирането на тези вземания в следващи бюджетни години възстановява изразходваните собствени средства и не би следвало да се счита целеви приход за годината, в която постъпва. Въпреки това, Столична община насочва приходите от недобори отново към дейности по екология и озеленяване.

Всички годишни финансови отчети на Столична община са проверени от Сметната палата. В тях не се съдържат констатации и/или препоръки за реда на отчитане на приходите от такса битови отпадъци, респективно, за изпълнението на план-сметката за чистота. Годишните финансови отчети на София са публично достъпни на сайта на общината. 

По отношение на проверка на твърдения, изнесени в онлайн медия, извършвана от ГД „Национална полиция“, Столична община е предоставила всички поискани данни и разяснения на бюджетните процедури. Предоставената информация включва и съдебни решения за начина на изразходване на средства от такса битови отпадъци за минали години. 

За разглеждания период 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. Столична община е предоставяла ежедневна информация на Министерство на финансите за процеса на данъчно облагане."

Още по темата