Медия без
политическа реклама

МВР предлага служители да получават пари за безплатна храна и напитки

Предишната наредба бе отменена изцяло от Върховния административен съд

02 Яну. 2023
Илияна Кирилова

МВР предлага неговите служители да получават левовата равностойност на полагаща им се безплатна храна и ободряващи напитки. Това става ясно от пусната за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации. 

Сегашната идея на ръководството на вътрешното министерство идва след съдебна драма във Върховния административен съд. Само преди няколко дни, върховните административни съдии отмениха наредба със същото съдържание. Тогава аргументите бяха, че за приемането й са били посочени непълни мотиви, че е имало проблеми около обсъждането и обнародването, както и, че ногава от МВР не посочили финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба и очакваните резултати.

В текста на сегашната проектонаредба се посочва, че обезщетенията на полицаите по това перо ще струват 2,5 млн. лв. Те обаче няма да се отпускат допълнително и ще са осигурени в рамките на утвърдените средства по показател "Персонал" в бюджета на министерството за съответната година.

С Наредбата на практика се определят условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

Кой има право на безплатна храна и ободряващи напитки

Според Наредбата безплатната храна се полага на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, които работят с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня в среда на йонизиращи лъчения; под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали; в състава на екипажите на кораби; при изпитване на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите; в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал; в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми  и излъчвана от специфични източници на топлина (кухненски блокове, перални и сушилни, парокотелни помещения и работещите във "Водолечение" към  филиалите на Медицинския институт - МВР (МИ - МВР); при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по данни от Националния институт по метеорология и хидрология; в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С; в производството по електролизно поцинковане и галванотехника; водолазна дейност; на служителите на Медицинския институт - МВР, които участват в операционни екипи.

Безплатната храна включва всички храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни напитки, посочват авторите на Наредбата.

На служителите на МВР, които полагат нощен труд от 22,00 до 6,00 ч., се дават безплатно ободряващи напитки - чай, кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин напитки. За тях също е предвидено да се отпуска левовата равностойност. 

 

Още по темата