Quantcast

Медия без
политическа реклама

Транспортът и земеделието ще загубят десетки милиони еврофинансиране

ЕК остро критикува България за високия процент повтарящи се нередности при обществените поръчки

16 Септ. 2019ТАНЯ ПЕТРОВА
Pixabay

Важни обществени сектори ще загубят десетки милиони еврофинансиране заради лошо изпълнение на оперативните програми. 6 от 10 оперативни програми не са успели да постигнат заложените цели по част от приоритетите си към края на 2018 г. Така десетки милиони евро, заделени като резерв за добро управление по тях, ще бъдат загубени за съответните мерки и ще бъдат пренасочени към дейности с по-добро усвояване на средствата. Това ще оголи сфери като жп транспорта, управлението на трафика, борбата със свлачищата. Ще бъде засегнато и еврофинансирането на научните изследвания, както и програмата за развитие на селските райони.

Това става ясно от предоставена от кабинета справка за изпълнението на оперативните програми към края на 2018 г. Всички оперативни програми това лято подлежат на задължителна оценка  в ЕК за постигането на заложените междинни за програмния период цели, като програмите с неизпълнени показатели ще загубят 6% от финансирането на съответните приоритети, заложени като резерв. При особено слабо изпълнение е възможно и спиране на междинните плащания.

Най-критично е положението в Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и програмата за развитие на селските райони, става ясно от предоставената от МС справка. По Оперативна програма "Транспорт" не са изпълнени заложените цели по 2 от общо 4 приоритетни оси. Изпълнението е лошо по приоритетна ос "Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа", по която по последни данни са изплатени едва 12,9% от заложените средства, и по приоритетна ос "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика"  с  6,92% реално изплатени средства. По тези приоритети е заложен резерв за добро изпълнение в размер на 40,4 млн. евро при жп транспорта и 4,4 млн. евро за иновациите. Неизпълнението е съществено  - показателите са постигнати до 65%, което може да доведе до спиране на междинните плащания. Парите ще бъдат пренасочени съответно към проекти от пътната инфраструктура и дейности в областта на интермодалността на превоза на пътници и товари.

От стенограмите на последните комитети за наблюдение на програмата обаче става ясно, че залогът е много по-голям - възможност от огромна загуба на средства заради висящ проект за 1,3 млрд. лв. Става дума за модернизацията на жп участъка Елин Пелин - Костенец. Мегапоръчката затъна в десетина съдебни дела и отмяна на класирането на първа инстанция в КЗК след открити серия от закононарушения в класирането. През юли  повечето решения на КЗК паднаха на втора инстанция във ВАС. По проекта обаче има натрупано огромно закъснение - 22 месеца по данни на възложителя НКЖИ. Дори и договорите да са факт през есента на 2019 г., в управляващия орган и в Европейската комисия се съмняват, че до 2023 г. строителството ще може да бъде приключено. Така България рискува сериозно неизпълнение на заложените цели и налагане на последваща финансова корекция. "Следва да се обмисли сериозно наддоговаряне на програмата, защото за по-голяма част от проектите съществува риск от значителни закъснения", е коментирал представителят на ЕК в комитета за наблюдение Аурелио Сесилио. Критично според Сесилио към 2023 г. - финалната дата за финансиране по стария програмен период, ще бъде и изпълнението на заложените цели в сектор пътна инфраструктура заради забавянето на лот 3.2 на автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Преди броени дни кабинетът пое ангажимент за осигуряване на средства по този проект в размер на 741 млн. лв. в допълнение към еврофинансирането. 

Критична е картината и при селската  програма. По ПРСР има неизпълнение при три от общо 5 приоритетни оси. Целите не са постигнати по приоритет "Насърчаване на организациите на хранителната верига", "Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и преход към нисковъглеродна икономика" и при мерките за намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони. От Държавен фонд "Земеделие" обясняват проблемите при последния приоритет със забавени обществени поръчки на общините. По тези приоритети заложеният резерв за добро изпълнение възлиза на общо 77,5 млн. евро (съответно 16.5, 18.3  и 42,7 млн. евро), които ще се прехвърлят по останалите два приоритета с добро изпълнение - подобряване на конкурентоспособността на стопанствата и възстановяване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. 

При Оперативна програма "Околна среда" парите ще намалеят по ключов приоритет, който с години стои в зоната на обещанията - превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища. По последни данни реално изплатените средства тук са едва 22,7%, много слабо е и изпълнението при проектите за "Натура 2000 и биоразнообразие" - 5,4% реално изплатени средства. Двата приоритета губят съответно по 4,7 и 6,8 млн. евро резерв за добро изпълнение. 14,1 млн. евро е резервът за добро управление, които губи приоритетна ос "Научни изследвания и технологично развитие" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" заради непостигнати междинни цели. Парите ще бъдат прехвърлени към "Образование и учене през целия живот". Неизпълнение на етапните цели има и по Оперативна програма "Региони в растеж" в частта за интегрирано градско развитие - тук се губи резерв от 52 млн. евро.  По рибарската програма са постигнати целите само по един от общо 6 приоритета. Програмите отличници, при които всички етапни цели към края на 2018 г. са постигнати, са  "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност" и "Добро управление". 

 

--------------

КРИТИКА

От стенограмата на  последния комитет за наблюдение на транспортната програма става ясно, че представителят на ЕК е разкритикувал остро управляващия орган и за високия процент на нередности. "Силно обезпокоителна е високата честота на грешките. Нямам предвид единствено величината на нередностите, а високата им честота. Всички бенефициенти са над възприетата в одитните понятия приемлива честота на грешката. Всички! И съжалявам, но това не са новобранци в областта на кохезионната политика или по отношение на регламентите за ЕСИФ, или пък, впрочем, и по отношение на обществените поръчки, ако отидем още по-натам. Така че понякога можем да проявим разбиране до определена степен, когато неправителствена организация, която трябва да изготви проект, не е свикнала с изпълнението на договори по обществени поръчки, но съжалявам много този тип институции", възмутил се е Аурелио. Той е изтъкнал и липсата на особен напредък през 2019 г. въпреки тревожните сигнали по отделни проекти, като е предупредил и за бъдещи проблеми с ЕК при очакваното преработване на програмата. 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?