Медия без
политическа реклама

За лъжесвидетелстване пред полицай или прокурор може да има и затвор

Какво може да стане, ако не съм казал всичко или ако съм сбъркал при показания, дадени пред полицай или прокурор? 

Я.Е., София

--------------

Има много житейски ситуации, които може да изправят човек пред нуждата да дава показания пред различни органи - полиция, следствие, прокуратура, съд. Това може да се случи например, в случай че едно лице е станало свидетел на тежко пътнотранспортно произшествие, на престъпление, предлагане на подкуп, авария, кражба, измама и какво ли още не. 

Това са все ситуации, в които едно лице не само може да се окаже в ролята на свидетел, но и да е длъжен да даде показания. 

Според Наказателно-процесуалния кодекс всеки е длъжен да "изложи всичко, което знае по делото, и да отговаря на поставените му въпроси" в рамките на едно наказателно производство. Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до 300 лв., а отделно от това се довежда принудително за разпит.

Има няколко хипотези, при които законът разрешава на свидетел да откаже даването на показания. Така съпруг, възходящи, низходящи, братя и сестри на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, могат да откажат да свидетелстват. Не е длъжен да дава показания свидетелят и по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, негови възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство. Свидетел не може да бъде разпитван и относно обстоятелства, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника. Вън от горните изключения свидетелят е длъжен да даде показания под страх от предвидената в НПК глоба до 1000 лв.

Тук е важно да се отбележи и още нещо много важно. Че при даване на показания като свидетел трябва да се внимава изключително много, защото може да се стигне не само до глоба, но дори и до затвор. Защото според Наказателния кодекс, който пред съд или пред друг надлежен орган на властта като свидетел устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелстване с лишаване от свобода до пет години. Тук пред орган се има предвид и полицай, и прокурор. Същото наказание се налага и на преводач или преводач на български жестов език, който пред съд или пред друг надлежен орган на властта писмено или устно съзнателно даде неверен превод. Пак НК определя и че който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, представена пред съд, се наказва с лишаване от свобода до три години.

При всяко даване на показания съответният човек винаги се предупреждава, че не трябва да лъже, да говори неистини или да затаява истини и че може самият той да бъде подведен под отговорност за лъжесвидетелстване. И това е голяма и реална опасност. Затова свидетел трябва да се подписва единствено под показания, които самият той е дал. Да ги прочете внимателно и ако не е съгласен с нещо записано, да каже задължително и да не полага подпис, докато то не бъде поправено. Защото проблемите наистина могат да са много големи след това.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата