facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Съдебното решение подлежи на принудително изпълнение

1110
Снимка: Архив

Има съдебно решение по гражданско дело в моя полза за определена сума. Как мога да си я взема, ако фирмата и лицата, които ми ги дължат, не ми ги дават?
В.Щ., София


В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) има отделено място за т.нар. изпълнително производство. При тази процедура може да се пристъпи към принудително изпълнение при наличието на т.нар. изпълнителни основания. Сред тях са именно влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела и др.
Ако човек разполага с някой от тези документи, то при проблем, при нежелание за доброволно изпълнение, може да се пристъпи към принуда. Това става чрез изпълнителен лист. Той се издава от съда  с определение и с него се удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжник. Това може да е за сума, но може да е за премахване или предаване на имот например. 
Изпълнителният лист е задължителен за съдебен изпълнител, независимо дали е частен или държавен. Той е длъжен да образува изпълнително производство и да реализира правото на носителя - да му върне парите, да го въведе в имота, да премахне незаконен строеж и т.н. 
Иначе самата процедура по издаване на изпълнителния лист тръгва по писмена молба на този, в чиято полза е съответното съдебно решение.  Изрично е посочено, че препис от молбата не се връчва на длъжника. Молбата се подава до първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, или до съда, който е издал заповедта за изпълнение. Когато актът подлежи на незабавно изпълнение, молбата се пуска до съда, който е постановил решението или заповедта за изпълнение.
Молбата се разглежда в 7-дневен срок в закрито заседание от съдия в съответния съд. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдията прави надлежна бележка върху акта.
Според ГПК разпореждането, с което се уважава или отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок. За този, който е подал молбата, този срок тече от връчването на разпореждането, а за ответника - от връчването на поканата за доброволно изпълнение. Обжалването на разпореждането, с което молбата се уважава, не спира изпълнението. Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. ГПК разпорежда, че когато трябва да се предадат няколко отделни имота или когато решението е постановено в полза или срещу няколко лица, може да се издадат отделни изпълнителни листове, като се означи коя част от решението подлежи на изпълнение по всеки лист.

Още

Работодател не може по своя воля да уволни човек в отпуск
Братя и сестри наследяват, ако няма деца и родители
Как човек може да се оплаче от бавно правосъдие в България
×