Медия без
политическа реклама

Родителите вече могат да кандидатстват за новите помощи за ученици

20 Юни 2023
Илияна Кирилова

Агенцията за социално подпомагане вече приема заявления за новите еднократни помощи за ученици, съобщиха оттам днес. От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

За учебната 2023/2024 година размерът на помощта ще бъде 300 лв. Сумата се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

 

НА КОГО СЕ ОТПУСКА

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на:

- родители и осиновители;

- приемни семейства/семейства на близки и роднини, при които са настанени деца от съда (това е процедурата по чл. 26 от Закона за закрила на детето);

- настойник/попечител, който отглежда детето.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към попълненото заявление се прилагат следните документи, ако дирекцията не може да получи информация по служебен път:

- копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

- удостоверение от учебното заведение, че детето (децата) е записано в съответния клас - когато заявлението е подадено преди 15.09.2023 г.

Заявление-декларация за отпускане на помощта се подава:

- лично, като носите своята лична карта (за справка);

- чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

- по електронен път с квалифициран електронен подпис;

- по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление (това е системата за сигурно електронно връчване, през която може да се подават е-документи с ПИК на НАП и на НОИ, без електронен подпис).

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“.

 

КОГА СЕ ВРЪЩАТ

Помощта подлежи на връщане, ако:

- детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.


 

 

 

Ключови думи:

помощи за ученици