Медия без
политическа реклама

Работодател е длъжен да издава поискани от работник документи

Може ли работодател да ми откаже служебна бележка за това на какъв договор съм, колко получавам и каква позиция заемам? Необходима ми е, за да искам и получа заем от банка?

К.Ш., София

 

Кодексът на труда (КТ) изрично определя задължението на работодателя да издава определени документи на работника или служителя. Това става по писмено искане. Чрез него работодателят се задължава да издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение. Това трябва да стане в 14-дневен срок от искането.

Искането, освен писмено, трябва и да бъде заведено в съответната канцелария, служба, отдел на работодателя. То трябва да е свързано с факти от трудовото правоотношение - договор, суми за получаване, характеристика на позицията, продължителност на работа и т.н., и т.н. Важно е да се знае, че в писменото искане трябва да се посочи от точно каква информация има нужда служителят или работникът. Работодателят трябва да се съобрази именно с посоченото в писменото искане.

Не е необходимо работникът или служителят да мотивира искането си, нито да посочва защо точно му трябва. Работодателят е длъжен в горепосочения срок от 14 дни да отговори на работника или служителя - по-точно да му издаде и предаде съответния документ. Последният може да е във вид на удостоверение или служебна бележка. Предаването може да стане на ръка срещу подпис, по пощата чрез обратна разписка или по друг подобен официален, ангажиран начин. 

Иначе според КТ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен пак в 14-дневен срок "да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател". При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят пък е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

КТ въведе задължение на работодателя да води и трудово досие на работника или служителя. То се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи. Това става по гореописания вече начин за получаване на документи от работодателя - чрез писмено искане.

КТ отбелязва и още някои задължения на работодателя. Така например той е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил. За целта трябва да му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, работно място и условия в съответствие с характера на работата, както и здравословни и безопасни условия за труд.

Длъжен е да осигури и длъжностна характеристика. Екземпляр от нея се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. В КТ има дори задължение на работодателя "да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение".

Работодателят е длъжен и да осигурява работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата