facebook
twitter

Консулт

Наследството се придобива с неговото приемане

996
Снимка: Архив

Какво означава приемане на наследството? Спазват ли се някакви процедури, има ли задължителни действия?

Х.Щ., София

 

Действително има поредица правила, отделни действия, процедури, които съпътстват наследяването. И основните сред тях безспорно са в закона за наследството (ЗН). Точно там и още в чл. 1 е записано, че "наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия". Според чл. 48 от ЗН пък наследството се придобива не с какво да е, а точно с приемането му. 

Пак законът определя, че приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, както и че в този случай приемането се вписва в особена за това книга. Както ЗН отбелязва изрично обаче, то приемането е възможно да стане по този начин. Но може и по други начини. Защото приемане има и дори само когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството. Това би се случило, ако например наследник извади удостоверение за наследник или пък впише на свое име в данъчната служба наследствен имот. Счита се, че има приемане и ако наследник укрие наследствено имущество. В последния случай той губи правото на наследствен дял от укритото имущество, разпорежда ЗН.

Важно е да се знае и че ЗН позволява по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, да му определи срок, за да заяви приема ли наследството, или се отказва от него. Когато има заведено дело срещу наследника, този срок се определя от съда, който разглежда делото. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. Изявлението на наследника се вписва в специална книга. Същата процедурата като при приемането се провежда и при отказ от наследство.

Иначе първата стъпка при наследяването обичайно е изваждането на удостоверение за наследници. С него лицата, които са наследници по закон, се ползват от всички права, произтичащи от това тяхно качество. Този документ установява и правото на наследника да стане собственик на наследеното имущество. Удостоверението се вади от съответната общинска администрация. Процедурата почва с молба-декларация до кмета на общината, където е бил последният адрес на починалия наследодател. Към молбата се прилага и препис от акта за смърт на наследодателя. След проверка и процедури, при които се гледат регистрите, се издава и удостоверението за наследници.

Необходимо е да се знае, че всеки приел наследство, в което има недвижим имот, е длъжен в 6-месечен срок да подаде декларация пред общината, където се намира имотът. Това е така, защото оттук нататък собственикът трябва да плаща данък сграда и такса смет за имота. 

Има и данък върху наследството. Според закона за местните данъци и такси с такъв данък се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Според нормативния акт "наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството". Важно е да се знае обаче, че "данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения". Това означава, че ако наследници са деца, внуци, родители, съпруг, то те нямат задължение и не плащат данък.

 

Все още няма коментари

Още

Всеки длъжник има право на доброволно изпълнение
Имуществена общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брак

08.06.2019

594
В какви случаи може да се иска разваляне на договор

Влез или се регистрирай за да коментираш

×