Медия без
политическа реклама

Към кандидатите за държавни служители има ред изисквания и ограничения

Има ли някакви ограничения при кандидатстване за държавен служител? Какъв е минимумът изисквания?

Х.Д., София

-------------

За да кандидатства един човек за държавен служител, определено трябва предварително да отговаря на определени изисквания. За всяка длъжност често се изискват и специфични неща - специално образование, специални познания и умения, но има и един минимум, който да покрие всеки, който иска да влезе в администрацията, и то точно като държавен служител. Защото тази категория работи по служебно правоотношение и по закона за държавния служител, а не по трудово правоотношение и по Кодекса на труда, както е обичайно. И затова се подчинява на поредица специални правила.

Така държавен служител може да е само български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изрично е посочено обаче, че за висши държавни служители, както и за длъжности, свързани с изпълнението на функции в областта на отбраната, обществения ред, външната политика, националната сигурност и опазването на държавната тайна могат да се назначават само български граждани.

Иначе е задължително кандидатът за държавен служител да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение. Той не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода. Или пък да е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Така например с присъда за престъпление по служба съдът може да лиши осъдения и от това да заема определени длъжности. 

Кандидатите за държавни служители може да се наложи да отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Например да знаят език или пък да са юристи или икономисти и т.н. 

Законът говори и за това кои лица не могат да бъдат назначавани за държавен служител. От аргумент от противното може да се извлекат още изисквания. Така не може да е държавен служител човек, който би се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Това означава, че ако например съпругата или тъщата на някого работят в съответния отдел като началници, той няма смисъл изобщо да се пробва за там.

Не може да е държавен служител и едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. Същото е и ако кандидатът е народен представител, ако заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия или ако работи по трудово правоотношение освен като преподавател във висше училище. Просто трябва да избере или държавен служител, или депутат и ръководен пост в партия.

В класификатор на длъжностите в администрацията се отбелязват и разпределението на длъжностите в длъжностни нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност, както и видът на правоотношението, по което тя се заема. Според функциите, които се изпълняват, длъжностите в администрацията са ръководни, експертни, технически. Изрично е посочено, че лице, заемащо ръководна длъжност в администрацията, не може да я осъществява по трудово правоотношение. То задължително е по служебно правоотношение.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата