Медия без
политическа реклама

Даренията, получени от съпруг, са негово лично имущество

Ако съм получил нещо чрез дарение от родителите си по време на брака, то част ли е от общото имущество? Ще бъде ли част от делбата при развод?

И.Ш, София

-----------------

 

Имуществените отношения между съпрузите в България класически се определят с разпоредбите на т. нар. съпружеска имуществена общност (СИО), или както законът го нарича - законов режим на общност. Това е преимущественият способ и след приемането на новия Семеен кодекс (СК) през 2009 г. Независимо от това, че в него бяха предвидени още два режима на имуществени отношения - чрез брачен договор и на разделност, използването им е изключително рядко. Най-често продължава да се ползва режимът на СИО.

При него вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството. Този принос се предполага до доказване на противното. Искът за липса на съвместен принос може да се предяви или от съпруг по време на брака, или след неговото прекратяване, или от наследник на съпруг.

Чл. 22 от СК обаче предвижда едни много важни изключения, свързани със СИО. В него изрично е посочено, че вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Лични са и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност.

Лични са също движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са и вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие. 

Както става ясно от тези правила, всеки един от съпрузите има и лично имущество. Това означава, че то не е част от съпружеската имуществена общност и при евентуален развод си остава за съответния съпруг и не е обект на делба. Нещо повече. Става дума за лично имущество, което е придобито по време на брака - т.е. би трябвало да е част от СИО, но по закон не е. 

Обичайно, когато се говори за лично имущество, се имат предвид нещата, придобити по наследство. Както става ясно от разпоредбата обаче, определено се включват и даренията. Така например, ако родители дадат чрез дарение имот на дете, това ще му е лично имущество, независимо че е станало по време на брак. Същото ще важи и за сума, с която примерно е надарен съпруг от негова баба или друг родственик. Те пак са си само негови. 

Тук е важно да се отбележи и нещо друго. Както стана вече ясно, ако единият съпруг получи някаква сума като дарение, тя си е негова лична. Съществува вариантът той да си купи примерно имот с тези пари. Тогава и този имот ще е негова лична собственост. Това се получава по правилата на преобразуването на личното имущество, т. нар. трансформация на лично имущество. Според чл. 23 от СК "лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество". Има и т.нар. частична трансформация - когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата