facebook
twitter

България

С преходните разпоредби в АПК ще се променят 136 закона

Аргументът е намаляване на бюрокрацията
1038
Снимка: Архив
Гражданите няма да разнасят хартиени документи от гише на гише, твърди правителството.

По стар обичай властта се кани да направи немаловажни промени в куп закони чрез преходни разпоредби в друг нормативен акт. Този път правителството е надминало себе си - в проект за промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) изменя 136 специални закони чрез преходните и заключителни разпоребди. При това немаловажни, а някои от тях особено важни за хората и бизнеса. Те са разположени на 164 страници и са публикувани за обсъждане в strategy.bg.

Промените са похвалени като стъпка за "подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване". Целта била "да се премине към безхартиено общуване, да се осигури служебен обмен на данни, документи и информация, включително чрез извършването на вътрешни административни услуги". По този начин би трябвало хората да престанат да бъдат „куриери“ между администрациите и други органи и организации. Т. е. като се подаде искане на едно място, всички съпътстващи документи администрацията да си набавя сама, а не да кара хората да ги вадят сами и да ги прилагат. 

Като пример за това са дадени данните за търговска регистрация, по Булстат, документи, налични в Търговския регистър, обявени дружествени актове, устави, липсата на данъчни, осигурителни и митнически задължения, наличие на определено образование и квалификация, данни за собственост и учредени права, вписани в Имотния регистър, данни дали заявителят разполага с персонал по трудов договор, разрешения за строеж, разрешения за въвеждане в експлоатация, решения по ОВОС, данни от кадастралната карта, съдимост, и други документи, налични в публични регистри или издавани от същия или друг орган. Според авторите на проекта хората не би трябвало да носят тези документи и администрацията трябва да си ги намира сама.

С промените се въвежда групиране на услугите на принципа „Епизод от живота или бизнеса“, за които ще има облекчения. С промяна в АПК дори се дава определение на въпросния принцип: "обичаен, важен момент или етап от живота на физическите лица или етап, свързан със създаването, дейността и прекратяването на юридически лица, който изисква взаимодействие с и/или получаване на административни услуги от повече от един административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции и/или орган на съдебната власт".

Измененията предвиждат например задължителен за администрацията 3-дневен срок за произнасяне по искане на хора или фирми за издаване на индивидуален административен акт. Изключенията от този срок трябва задължително да са посочени в специален закон. Изрично е записано, че не може да има срок за бърза услуга, което би трябвало да означава, че всичко трябва да се развива веднага. Освен това таксата за бърза услуга не може да е по-скъпа повече от два пъти.

 

Е-ПРАВИТЕЛСТВО

Според авторите с промените се премахват всички правила, които предвиждат задължително подаване на искане и получаване на акт на хартиен носител, както и задължително прилагане на документ за платена такса. Това ще е по избор на съответния човек или фирма, който ще има правото да избере изцяло електронен път - от искане, през плащане до получаване.

Все още няма коментари

Още

Арх.Мирянова: Цветанов оцени мощната енергийна защита на сградата от псалм 91

20.03.2019

400 2
Свидетели потвърдиха показанията си за убийството в Борисовата градина

20.03.2019

948 5
Без дебат депутатите изслушаха кандидата за подуправител на БНБ

20.03.2019

183

Влез или се регистрирай за да коментираш

×