Медия без
политическа реклама

Смъртността в България остава най-висока в ЕС

През 2022 г. смъртността при заразяване с Covid-19 слиза на трето място след болестите на сърдечно-съдовата система и раковите образувания

28 Дек. 2023
Илияна Димитрова

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2022 г., съобщи правителственият пресцентър. Данните показват, че през 2022 г. се запазва тенденцията за намаляване на раждаемостта, като броят на живородените деца намалява с 2 082 в сравнение с предходната година. Същевременно коефициентът на общата раждаемост (8.8%) е повишен в сравнение с 2021 г. (8.5%) и доближава нивото на показателя за ЕС (8.7%).

България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС, въпреки че през 2022 г. се наблюдава намаление спрямо предходната година - 18.4 на 1 900 души при 21,7% за 2021 г. и 11.5% средно за ЕС. Като основна причина за намаляване на високата смъртност е затихването на пандемията от COVID-19, от която в България през 2022 г. са починали 9 000 души при 27 588 души за 2021 г.

Структурата на смъртността по причини се промени след появата на COV1D-19, който през 2021 г. беше за второ място като причина за смърт. През 2022 г. обаче смъртността от COVID-19 намаля и вече заема трета позиция като причина за смърт (7.6%) след болестите на органите на кръвообращението (59.8%) и новообразуванията (13.7%).

Нивото на детската смъртност (4.8%) намалява значително в сравнение с 2021 г. (5.6%) и е най-ниското регистрирано до момента, но продължава да е по-високо, отколкото в ЕС (3.2%). В структурата на умиранията при децата до 1-годишна възраст по причини най-голям е броят на починалите поради някои състояния, възникващи през перинаталния период, вродените аномалии, деформации и хромезомни аберации, болести на дихателната система и на органите на кръвообращението, обуславящи 32.4% от всички умирания в тази възраст.

През 2022 г. за първи път през последните години се наблюдава увеличение на заболеваемостта от злокачествени новообразувания (405.8%, при 392.3% за 2021 г., 399.3% за 2020 и 434.9% за 2019 г), като най-висока е заболеваемостта от рак на млечната жлеза при жените (92.2 %), рак на храносмилателните органи (90.2 %) и рак на мъжките полови органи (81.4%).

В България през последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от активна туберкулоза от 39.1 на 100 000 през 2006г. до 11.9 на 100 000 през 2022 г.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар на страната, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност, чието високо ниво е пряко обвързано с високото ниво на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести.

От данните и анализите се налага изводът, че състоянието на общественото здраве и здравето на гражданите не е на необходимото ниво, в сравнение с данните за други страни. Сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност. С оглед на това е необходимо провеждането на целенасочени политики по отношение на промоцията, профилактиката и ранната диагностика на тези заболявания, на комплексни политики за повишаване на качеството на живот и благосъстояние на хората като усилията трябва да бъдат подкрепени от икономически, социални, образователни и други мерки, както и от личните усилия на хората за подобряване на своя начин на живот и ограничаване на вредните навици.

Последвайте ни и в google news бутон