Quantcast

Медия без
политическа реклама

Политиците получават отсрочка да декларират имуществото си

По идея на ГЕРБ срокът ще се удължи до един месец след края на извънредното положение

02 Апр. 2020Обновена
Илияна Димитрова

Депутати от ГЕРБ искат да позволят на заемащите високите етажи на властта да подават декларации за имущество и интереси по антикорупционния закон в срок до един месец след отмяната на извънредното положение. Сега законът изисква ежегодните декларации да са подадени до 15 май. И тъй като вчера правителството предложи извънредното положение да се удължи до 13 май, това означава, че задължените лица получават отсрочка до 13 юни. Този срок обаче може също да се удължи, ако управляващите решат, че извънредното положение трябва да продължи още по-дълго.

Предложението е записана в проект за промени в закона за извънредното положение, който управляващата партия внесе днес. Парламентът гласува закона преди по-малко от 2 седмици, но междувременно постъпиха многобройни оплаквания от множество засегнати страни, според които нормативният акт се нуждае от спешен ремонт.

С друга поправка от ГЕРБ предлагат да бъде отменена за 2020 г. т.нар. съдебна ваканция. Става въпрос за периода между 15 юли и 1 септември, през който не се провеждат съдебни заседания.

Със законопроекта се правят изменения и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се предвижда да не се допуска принудително изпълнение върху доходи на длъжник в общ размер до минималната работна заплата месечно – или 610 лв. В момента ДОПК позволява общият размер на защитения доход да бъде до 250 лв. месечно. „С промяната се цели на длъжника да се гарантира несеквестируем доход, не по-малък от минималната работна заплата, който да му осигури минимален стандарт на живот”, мотивират се вносителите.

Изменя се и разпоредбата в закона, засягаща забавените плащания по задължения в периода на извънредното положение. За това време няма да важат последиците от просрочия на граждани и юридически лица по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, и договори за лизинг. Няма да се прилагат предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Ако гражданин или юридическо лице не може да упражни право или да изпълни задължение в сроковете, определени от законите или администрацията, може да подаде мотивирано искане за определяне на нов срок. Това може да стане само по уважителни причини, каквито, според депутатите, са карантина, хоспитализация, отсъствие от страната по време на извънредното положение или други непредвидени обстоятелства.

От ГЕРБ удовлетворяват и искане, за което много настояваха администрацията и бизнесът – няма да бъдат спирани сроковете по Закона за обществените поръчки, както и за концесионните процедури. „Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение”, посочват вносителите.

Откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците, предлагат от ГЕРБ. Същото се предвижда и за заседанията на държавните и местни органи, комисии, съвети и др., при условие, че се спазват изискванията за кворум и лично участие.

Военновременни запаси ще могат да се освобождават с решение на правителството, след мотивирано искане на Националния оперативен щаб, пише още в проекта. Запасите ще се реализират от ресорната държавна агенция или ще се използват за безвъзмездно задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението.

Още по темата